Aktuelt

Heradsstyremøte 22. mai

I storesalen på sentrumsbygget klokka 12:30 Innkalling og saksliste finn du her.

Bålforbod frå 15. april

I Norge er det eit generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenna opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Ein kveld med Olav Kaldestad si dikting.

Poetiske tankesprang med hundretusenmilssteg.  Ein kveld med Olav Kaldestad si dikting. Måndag 27. mai kl. 19.00 på Ulvik Folkebibliotek

17. mai program

Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028

Har du innspel til heradet sine alkoholpolitiske retningslinjer?  Frist for innspel er sett til 10. Juni 2024.   Minner om at alle høyringsinnspel er offentlege.

16. mai for ungdom i Hardanger

I år som førre år arrangerer Ullensvang kommune, Ulvik herad, Eidfjord kommune og skulekrinsen i Granvin, eit rusfritt 16. mai arrangement for ungdom frå 7. klasse og oppover.  Stad: Huseskogen, Kinsarvik kl. 17:30 - 23:00.  

Melding om oppstart av arbeid med planstrategi

Heradsstyret gjorde på møte den 17. april vedtak om å starte arbeidet med kommunal planstrategi for inneverande valperiode 2023-2027. Planstrategien skal vedtas seinast eitt år etter konstituering av nytt heradsstyre.

Snart sommarferie?

Det er nokre månadar til, men du bør sjekka før midten av juni at du har gyldige reseptar til over ferien.

Lungeproblem? Tung pust?

Vi har lungesjukepleiar tilgjengeleg 1 dag annakvar veke . Ho kan hjelpa med utgreiing av pustevanskar, anten du har fått ein diagnose eller ikkje.  

Høyring for lokale forskrifter til ny opplæringslov

Ulvik herad ynskjer høytingsinnspel til lokale forskrifter etter ny opplæringslov 1. august 2024.  Send inn høyringsforslag i digitalt skjema under høyringsutkasta.   Les høyringsbrev (PDF, 216 kB)   Høyringsfrist er sett til 3. juni 2024. Høyringsinnspel som kjem etter det vil ikkje verta vurdert. Saka skal til politisk handsaming og fristane er korte.

Til toppen