Aktuelt

Informasjon til innbyggjarane om behandling av korona med tablettar

Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar.   

Helsenorge: di helse på nett

Skal du bestilla medisiner? eller lurer du på kva vaksinar du har teke? treng du å fornya ein resept?    Ved å logge deg inn på helsenorge.no får du tilgang til ei rekke sjølvbeteningsløysingar, og du kan sjå helseinformasjon som er registrert om deg. Du kan blant anna sjå og redigere kjernejournalen din, byte fastlege, få oversyn over reseptane dine og sjekke vaksinane dine. Nokre tenester vil berre vere tilgjengelege for visse delar av landet.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingtiltak i idrett og fysisk aktivitet - ny søknadsrunde

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på ordninga er 16. Februar 2023 , klokka 13.00.  

Prosjektleiar - Ulvik herad og Eidfjord kommune

Vil du vere med og utvikle framtidas reiseliv inst i Hardanger? 

Deltidsjobb på Turistkontoret

Har du lyst til å vere vertskap i perla i Hardanger?

Støtteordning for lokale bedrifter i aktiv drift

   

Melding om vedtatt reguleringsplan for Nedre Hjelmavoll-Ø. Skeie

Heradsstyret gjorde på møte den 14. desember 2022 vedtak om å endeleg godkjenne reguleringsplanen som er utarbeidd for nytt bustadfelt på Nedre Hjelmevoll-Ø. Skeie. Plandokumenta finn du her:  

Informasjon om erstatning etter naturskader.

Ved skade på objekt/grunn det ikkje er mogleg å teikne forsikring for, kan private personar søkja til den statlege ordninga.   

Tilbod om influensavaksine

Me oppmodar alle over 65 samt risikogruppene om å vaksinera seg!  

Tunet- eit lågterskeltilbod spesielt retta mot deg som slit med rus og/eller har psykiske utfordringar

       

Til toppen