Aktuelt
Publisert 18.04.2018
Ordførarklubbe

I heradstyresalen klokka 12:30. 

Innkalling og sakslista finn du her:

Publisert 11.04.2018
info

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal fremje ivaretakinga av natur og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureining frå landbruket

Publisert 10.04.2018
Informasjon

Har du nedsett funksjonsevne og ynskjer tilrettelegging i heimen,

eller ynskjer å kjøpa din eigen bustad?

Kom og få informasjon om mogelege løysingar!

I Heradstyresalen måndag 23. april kl. 18:00

Publisert 06.04.2018
Strand med flaske

I 2018 finner Strandryddedagen sted laurdag 5. mai og er en del av Strandryddeveka

30. april – 6. mai

Bli med i eit felles løft for bygda!

Publisert 06.04.2018
Vår blomst

Søknadsfristen for barnehageplass frå 15. august er 01.05.18.

Ulvik heradsstyre har vedteke endringar i vedtektene for Ulvik barnehage, vedtektene finn du her.

Søknadsskjema finn du her.

Publisert 22.03.2018
Stetoskop

Fastlege med fastløn, 100% stilling ved Ulvik kommunelegekontor er ledig snarast. 

Søknadsfrist: 04.05.2018

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 13.02.2018
teamwork

Ulvik herad ønskjer å skaffe seg ei oppdatert oversikt over alle lag og organisasjoner i kommunen. Vi ber om at ansvarleg for kvart enkelt lag fyller ut dette enkle skjemaet. Takk for hjelpa!

 Til skjema

Publisert 15.01.2018
Epleblom

Etablererkurs og rådgjeving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar. Treng du hjelp med å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikle etablert bedrift?


 

 

Publisert 21.12.2017
symjing

 

Opningstider for folkebadet vert som før, måndag og fredag frå 17:30 til 20:30

 

Publisert 18.12.2017
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016. (Sjå her.)

Publisert 31.10.2017
Giftering

 

Frå 1.1.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigsler i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann i Ulvik herad vil då ha vigselsmynde. Brudefolk som ynskjer å vigslast borgarleg kan få dette gjennomført lokalt i Ulvik.

Publisert 21.09.2017
Ta eit tak

«Ta eit tak» - aksjonen rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan vera verneverdige bygningar i byar og tettstadar eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

 

Sjå meir her

Publisert 15.08.2017

Drifts- og ressurskartlegging, Ulvik herad 2015.

Rapporten finn du her. (PDF, 6 MB)

Publisert 10.01.2017
info

No finn du Ulvik herad på facebook. 

Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet.
Lik og del! 
Publisert 01.01.0001
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016: https://www.ulvik.kommune.no/innsyn.aspxresponse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015000220&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10469&