Aktuelt

Varsel!

Ved vedlikehaldsarbeid på avløpsanlegget ved Heradshuset har me fått eit brot på ein avløpsleidning og det kjem avløpsvatn ut i området Tyssevika - Heradskaien.

Ønskjer du fylgja dagens heradsstyremøte på TV?

Ulvik herad sin Kommune-TV Møtet startar kl. 09.00

Feriestengd på biblioteket

Biblioteket held stengd heile juli mnd. Hugs å låne ei eller fleire gode bøker før ferien.

Offisiell opning av dei nye møtelokala på sentrumsbygget

Til innbyggarar, lag og organisasjonar i Ulvik, heradet inviterer til offisiell opning av dei nye møtelokala på sentrumsbygget.   Torsdag 20. juni mellom kl. 11:00 – 13:00.   Kaffi og kake til alle.

Landbrukskontoret stengd

Landbrukskontoret er stengd ut juni mnd. Ta kontakt med tenestetorget om du treng hjelp til noko.

Jonsokfeiring sundag 23.juni 2024

Velkomne til Jonsokfeiring i regi Bygdekvinnelaget.

Kikhosteutbrot i nærområdet og vaksineråd

Som dei fleste veit har det vore (og er framleis) utbrot av kikhoste både i Bergen og på Voss. Vi vil minna om tilrådingane for vaksinering mot kikhoste, der formålet først og fremst er å beskytta born under 1 år. Gravide får no kikhostevaksine i svangerskapet.

Ledig deltidsstilling i Ulvik brannvern 2%

Det er ei ledig deltidsstilling i Ulvik brannvern – 2 % stilling fast.  

Omregulering av Finse stasjon

«Ulvik herad v/formannskapet gjorde på møte den 5. juni følgjande vedtak:     1. Ulvik herad v/formannskapet som planutval, legg framlegg til reguleringsendring for Finse stasjon ut på høyring og offentleg ettersyn. 2. Høyringsfristen vert sett til 31.juli 2024 Eventuelle innspel og merknader til planframlegget sendast innan fastsett frist, til post@ulvik.kommune.no merka «Finse stasjon» i emnefeltet.

Einingsleiar for Spira: barne og familieeininga i Ulvik er tilsett

Eyvind Eidhammer er tilsett som einingsleiar for Spira: barne og familieeininga i Ulvik.  Eyvind har erfaring som leiar for barnevernet på Voss, han er tidlegare rektor og har vore kommunalsjef for oppvekst i to kommunar.  Heradet er svært glade for å få med oss så mykje kompetanse og erfaring inn i den nye eininga. Me tek sikte på å vera fullt operative i den nye eininga frå 01.01.2025.

Til toppen