Aktuelt
Publisert 29.10.2020

Eit fleirtal av fylkespolitikarane stiller seg bak eit budsjettforslag som sikrar drift av Hardanger produksjonsskule i Ulvik. – Fantastisk, seier ordførar Hans Petter Thorbjørnsen.

«Tilbod me må prioritera»
«Samarbeidspartia i Vestland samlar seg om produksjonsskulane i framlegg til budsjettet for 2021. Budsjettet for 2021 er framleis under arbeid og vil fyrst vera endeleg klart i november. Likevel er samarbeidspartia allereie no tydelege på at produksjonsskulane er blant dei viktigaste prioriteringane innan opplæringssektoren som koalisjonen ønskjer å vidareføra.
Sjå heile saken i avisa "Hordaland" (abo)
Publisert 29.10.2020
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 29.10.2020
Ledig stilling

 LEDIG 60 % VIKARIAT SOM LÆRAR  VED BRAKANES SKULE FRÅ 04.01.2021

Søknadsfrist 12.11.2020 

Publisert 28.10.2020
Ordførarklubbe

Kl. 13:00 i Kongressen

Innkalling og saksliste finn du her.

 

Publisert 28.10.2020
Ledig stilling

 Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledige faste helgestillingar ved Ulvik Omsorgstun i kombinasjon med heimebaserte tenester

 

Søknadsfrist 01.12.20

Publisert 27.10.2020
Coronavirus

Smittesporing er utført og nærkontaktar er kalla inn til testing i dag.

Etter testing skal dei som vert testa vera i karantene til prøvesvar er motteke.

Me minner alle om å fylgja råd frå sentrale myndigheter ved at me framleis ivaretek handhygiene, held avstand og at me er saman med færre personar i løpet av ei veke.

 

Publisert 23.10.2020
Ordførarklubbe

Felles drøftingsmøte med Eidfjord formannskap

Innkallinga finn du her.

Meldinga som er oppe til drøfting er unnateke offentlegheit jfr. Offentleglova §15. Sidan det kun er ei u-off melding til drøfting i dette møtet vert møtet lukka og media ikkje invitert.

Publisert 23.10.2020
Næringshagen i Hardanger
Frå og med tysdag 10. november vil Næringshagen i Hardanger vere til stades på kontoret i Handelslaget frå kl 9.30 til 14.30

 

 

Næringshagen i Hardanger utvidar med dette tilbodet til bedriftane i Ulvik, og til dei som ønskjer å etablere si eiga bedrift.

Publisert 20.10.2020
Finsehytta DNT.jpg

 Finsehytta DNT

Publisert 19.10.2020
logo norva24.png

 Tøming av septiktank vert utført i veke 43-44

Publisert 14.10.2020
info

 Heradsstyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum ein av desse må vera medlem av heradsstyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller tilhøyre same gruppe som ordførar. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Publisert 08.10.2020
symjing

Folkebadet vil vera open 1 gong i veka frå 12.10.2020.

 

 

  • 12.10.2020:  familebading 17.30-19.00 og damebading 19.10-20.30
  • 19.10.2020: familebading 17.30-19.00 og herrebading 19.10-20.30

     

Frå 26.10.2020 vil folkebadet ha desse opningstidene:
 

Familiebading: Måndag og fredag 17.30-19.00
Damebading:   Måndag 19.10-20.30
Herrebading:    Fredag 19.10-20.30

Publisert 08.10.2020
Ledig stilling

 Velkomen til Ulvik herad – Perla i Hardanger!

Ulvik herad har ledig stilling som VA-ingeniør frå ca. 1. januar 2021. Stillinga er plassert i eininga plan, kommunal teknikk og eigedom. Kommunalsjef for plan, kommunal teknikk og eigedom er næraste overordna.

 

Søknadsfrist: 2.november 2020.

Publisert 08.10.2020
heradsvåpen

Ulvik herad har fått ei særskild løyving på kr 2.003.865 til næringsutviklingstiltak gjennom nasjonal krisepakke 3. Midlane skal forvaltast etter «Mellombels forskrift om tilskot til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrotet». Forskrift

Publisert 01.10.2020
Ku

 Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland. 

Publisert 01.10.2020
Fotball

Kommuner, idrettslag og andre sammanslutningar kan søkja om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlane skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å driva idrett og fysisk aktivitet

Publisert 23.09.2020
Influensa vaksine

 Det er tid for influensavaksinasjon!

Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.


Publisert 21.09.2020
info

Ulvik herad har startlånsmidlar tilgjengeleg for vidare utlån. Heradet har og litt tilskotsmidlar. Har du varige problem med å få kjøpt eigen bustad, kan det vere aktuelt å søkje om startlån og tilskot til etablering.  Har du ein bustad som treng tilpassast for at du skal kunne bu heime lengre, kan du søkje om «Tilskot til tilpassing»

Publisert 17.09.2020
Piggtråd

Bondelaget, Indre Hordaland Miljøverk (IHM), Ulvik herad og Eidfjord kommune har gått saman om eit prosjekt for å fjerna mest mogleg piggtråd i Eidfjord og Ulvik.

Publisert 31.08.2020
Protokoll

Møtebøker for 1838-1920 er no digitalisert.

Her finn du protokollane

Publisert 20.08.2020
barn teikning.jpg

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.
Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Publisert 06.08.2020
Illustrasjonbilde - nye Ulvik sykehjem - sjøside.jpg

Kjære besøkjande.

Vi er glad for at de kjem på besøk på omsorgstunet!

Det er likevel nokre reglar de lyt forholde dykk til: 

Publisert 05.08.2020
info.jpg

Vi minner om at corona-pandemien slett ikkje er over. Heldigvis har ikkje kommunen påvist smitte per dags dato, men det kan fort endra seg. Folk har vore meir mobile, reist omkring både i inn- og utland, og kjem no heim att frå ferien.

Kva kan vi gjera for å ta vare på kvarandre og især verna våre sjukaste og gamle? 

Vi må alle halda avstand, vaska hender, passa på hostehygiene, halda oss heime når vi ikkje er friske.

Publisert 01.07.2020
Mona haugland Hellesnes

Ulvik herad har tilsett Mona Haugland Hellesnes som nærings- og reiselivssjef i Ulvik. Mona tek til i jobben 1. oktober.

Publisert 29.06.2020
Ulvik Kyrkje

 

«Kunngjering: Endring vedtekter til  gravplassane i Ulvik Herad.

Festetida for gravstad frå 10 til 5 år.  

 

Vedtektene kan du lesa her (PDF, 53 kB)

Publisert 25.05.2020
Bandtvang

 

På offentleg område er det bandtvang heile året.

 

I resten av Ulvik herad er det, i tillegg til den ordinære bandtvangen f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvida bandtvang av omsyn til beitende bufe i tida f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.

 

Utan om bandtvangsperioden kan ferdsel med laus hund på innmarksbeite, gardsplass og hus tomt berre skje med eksplisitt løyve i frå grunneigar.

 

Forskrifta om hundehald kan du lesa her.

Publisert 15.05.2020

Brakanes skule og teknisk eining har vorte samde om at idrettshallen ikkje vert opna for aktivitet på ettermiddag/kveldstid før til hausten.


Avgjersla har utgangspunkt i Noregs idrettsforbund sine tilrådingar for smittevern i samband med utøving av idrettsaktivitet, samt skulen sin rettleiar for smittevern.  

Publisert 21.04.2020

  Saman for reise-og næringslivet i Ulvik!

Publisert 20.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet.

No kan næringslivet søkja om utbetaling av kompensasjonsordning frå staten i samband med korona-situasjonen.

Bruk denne lenka for å søke kompenasjonsordning

 

Publisert 01.04.2020
Gmlo. sjukeheimen

 Ulvik herad skal selge tidlegare sjukeheim i Prestagarden i Ulvik.

I tillegg til sjølve sjukeheimsbygningen vert og Prestagarden 6, 8 10 og 12 seld. (tidl. omsorgsbustadar) 

Det vil vere høve til å gi bod på sjukeheimsbygninga og omsorgsbustadane kvar for seg, eller samla. 

 

Her ser du førehandsannonsa for sal av tidlegare sjukeheimen m.m i Ulvik. 

Publisert 27.02.2020
ae

 Vestland Fylkeskommune: 

Publisert 29.11.2019
info

Mykje lokalhistorisk arkiv i Arkivportalen.no  her kan du gjera søk. 

Sjå huset til Catharine Kölle i Holmen  A- 1001 Torkjell P. Lekve.

Og tidskriftet "Ulvikingen" er tilgjengleg i pdf-filer i arkivet: A-1015 Sjur Vambheim.

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 01.01.0001

I Ulvik har me bestemt fylgjande for dei næraste vekene, fram til 11.05.20:

Næraste pårørande til pasientar med raskt fallerande tilstand skal få kome på besøk. Ein nyttar då inngangen direkte inn på pasientrom frå hagen. Dersom besøket kan gjerast utanfor i frisk luft, anbefalar me det.