Aktuelt
Publisert 05.12.2019
Statens vegvesen logo NY

 

Oppdatert informasjon finn du på Statens vegvesen sin heimesida.

Publisert 05.12.2019
Haugesenteret.jpg

 Ulvik herad ønskjer å presentere dei Cittaslow-sertifiserte verksemdene me har i Ulvik.

Olav H. Hauge-senteret var fyrste verksemda som vart sertifisert, dette var i mai 2018.

Cittaslow-serifiseringa er eit kvalitetsstempel, og verksemdene vert ein viktig del av arbeidet med å verna om og vidareutvikle "det gode liv" i Ulvik.

Samstundes stør de opp om lokal produksjon og vidare utvikling av den flotte bygda vår og alt me har å by på.

Les meir her.

Publisert 05.12.2019
God jul

For heile bygda, i hallen på Brakanes skule, torsdag 19. desember 2019.

Festen byrjar kl. 18.00 og varer til ca. 20.30.

Publisert 04.12.2019
Ordførarklubbe

Kl. 10:00 i heradstyresalen.

Innkalling og saksliste finn du her.

Publisert 02.12.2019
info.jpg

I samband med at det er målt for høge verdiar av radon i fleirbrukshallen har heradet som avbøtande tiltak køyrt ventilasjonsanlegget frå kl.06:00 til kl. 21:00. Dette vert gjort for å komme under grenseverdikravet i TEK 10 § 13-5 på 100 Bq /m3 i driftstida av bygget.

 

 

Tiltaka kjem til å halde fram til entreprenøren har fått gjort dei naudsynte tiltaka for å sikre bygget mot radon. Arbeidet kjem til å verta utført i desember 2019 og januar 2020.

Publisert 02.12.2019
info

Jf. Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Ulvik herad § 7 Vassmålar vert avlesing føreteke ein gong kvart år (kring årsskiftet). Abonnenten føretek avlesing og innmelding innan ein frist som heradet fastset. Dersom avlesinga av vassmålar ikkje vert utført til fastsett tid eller dersom data ikkje vert meldt inn til heradet, vert årsforbruket stipulert. For manglande avlesingsdata ved årsskiftet vert eigedomen fakturert for eit gebyr på kr 100.

 

Avlesinga (dvs. målarstand på vassmålar, ikkje omrekna forbruk) må bli rapportert heradet skriftleg anten på e-post postmottak@ulvik.kommune.no eller på vanleg post til Ulvik herad, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik, innan 10. desember.

Ved anna rapportering enn nemnt over, kan ein risikera at avlesinga ikkje vert formelt registrert og dermed vert stipulert etter gjeldande forskrift.

Publisert 02.12.2019
jule band

 Velkomne til julekonsert Tysdag 10. desember kl 18 i fleirbrukshallen.

 10. klassen held kafè

Publisert 02.12.2019
info

I samband med at behovet for individuelle tiltak er redusert og at vi dessutan snart flyttar inn i nytt og flott omsorgstun med moderne fasilitetar, har grunnlaget for drifta av Brakanesstova og vaskeriet på Brakanestunet blitt borte. Heradet har difor beslutta å avvikle tilbodet om vaskeri på Brakanestunet og samstundes avslutte leigeforholdet av lokalet Brakanesstova.  

 

Leigeavtalen for lokala er sagt opp frå 1 januar 2020 og frå same dato vil ikkje Heradet lenger drifta vaskeriet eller nytta Brakanesstova som samlingslokale.

 

Nedlegging av vaskeriet vil få konsekvensar for dei som har nytta tilbodet, men det er ikkje ei kommunal oppgåve å drive vaskeriteneste, hverken for privatpersonar eller verksemder.

 

Vaskeriet er utstyrt med maskiner som er eigna for stordrift. Dersom det er personar eller verksemder som ynskjer å halde fram med vaskeriteneste i desse lokala, ta kontakt for å drøfte mogeleg overtaking av utstyret. Dialog omkring leige av lokaler rettast til Ulvik Bustadstifting. Heradet kan hjelpe til med å opprette slik kontakt.

Publisert 02.12.2019
Ulvik Omsorgstun

Frå desember 2019 er 56 52 70 80 einaste telefonnummer inn til Ulvik omsorgstun  

Publisert 29.11.2019
info

Mykje lokalhistorisk arkiv i Arkivportalen.no  her kan du gjera søk. 

Sjå huset til Catharine Kölle i Holmen  A- 1001 Torkjell P. Lekve.

Og tidskriftet "Ulvikingen" er tilgjengleg i pdf-filer i arkivet: A-1015 Sjur Vambheim.

Publisert 29.11.2019
folkehelse.png

 Her kan du lesa informasjon frå skulen-novemberbrev  (PDF, 9 MB)

Publisert 27.11.2019
info

Ulvik herad/Eidfjord kommune er registrert i ordninga og det er dermed mogeleg for frivillige organisasjonar, private aktørar eller offentlige instansar å søkje om støtte.

Søknadsfrist 13.12 2019

Informasjon og søknad finn du her

Publisert 21.11.2019
Ulvik App

I samband med samanslåinga til Vestland fylke får Ulvik herad nytt kommunenummer frå 01.01.2020.

Det nye nummeret er 4620.

Publisert 18.11.2019
Info

 

Manglar du skilt til huset eller stølen din? 

Det ligg framleis nokre skilt på Tenestetorget etter adresseprosjektet i heradet. 

 

Du kan hente skilt på Tenestetorget mån, tys, onsdag og fredag 09- 14. Torsdag ope til kl 18 ut året. 

Publisert 01.11.2019
Ku

Fast opningstid: Torsdagar kl. 09- 14

Måndag, tysdag, onsdag og fredag er Rolf Tore Djønne tilgjengeleg på telefon 4000 7154 ml. kl 12- 14

Publisert 01.11.2019
info

Eitt av tiltaka som vart spelt inn i samband med arbeidet med strategisk nærings- og utviklingsplan var å revurdere opningstidene på Tenestetorget.

 

Frå november og ut året tek me ein prøveperiode med utvida opningstider torsdagar frå kl. 09.00 – 18.00.

 

 

Måndag, tysdag, onsdag og fredag er det ope frå kl. 09.00 – 14.00.

 

Velkomen til oss!

Publisert 21.10.2019
symjing

Ulvik herad har dessverre ikkje klart å få etablert ein godkjent vaktordning for folkebadet denne sesongen, og har derfor ikkje høve til å ha bassenget ope på ettermiddag og kveldstid.

Ulvik herad er derfor interessert i å komma i kontakt med eventuelle organisasjonar/konstellasjonar som kan være villig til å ta på seg vakthold i Folkebadet

Publisert 14.08.2019
grunder 2019

 

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 09.04.2019
info

E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne.  

Ulvik herad jobbar med saka. 

Publisert 15.03.2019
Illustrasjonbilde - nye Ulvik sykehjem - sjøside.jpg

Formannskapet vedtok i møte 13.mars at det nye sjukeheimsbygget skal heite Ulvik omsorgstun.

Vinnaren av namnekonkurransen er Oddrun Sortland. 

Publisert 01.11.2018
info.jpg

Vi informerer om at kommunelegekontoret alt har lager med jodtablettar nok til alle barn og til gravide.

 

Dersom nokon i tillegg ønsker å ha lagra jodtablettar heime, så er rådet frå helsestyresmaktene slik: 

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/Beredskapsarbeid-i-Hordaland/jodtablettar/

 

Publisert 29.10.2018
bufdir

Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.