Aktuelt
Publisert 13.08.2020
Brakanes skule

Håpar alle har hatt ein frisk og fin sommarferie. Lærarane er i full sving med å førebu ein trygg og god skulestart for elevane. 

Publisert 06.08.2020
Illustrasjonbilde - nye Ulvik sykehjem - sjøside.jpg

Kjære besøkjande.

Vi er glad for at de kjem på besøk på omsorgstunet!

Det er likevel nokre reglar de lyt forholde dykk til: 

Publisert 05.08.2020
info.jpg

Vi minner om at corona-pandemien slett ikkje er over. Heldigvis har ikkje kommunen påvist smitte per dags dato, men det kan fort endra seg. Folk har vore meir mobile, reist omkring både i inn- og utland, og kjem no heim att frå ferien.

Kva kan vi gjera for å ta vare på kvarandre og især verna våre sjukaste og gamle? 

Vi må alle halda avstand, vaska hender, passa på hostehygiene, halda oss heime når vi ikkje er friske.

Publisert 05.08.2020
info

Regjeringa har etablert ei ny tilskotsordning på 250 millionar kroner for reiselivsnæringa.

Tilskotet kan søkjast på frå 15. august til 15. september 2020. Du må kunne dokumentere omsetningssvikt for å søkje.

Publisert 04.08.2020
Ras osafjellsvegen

Teknisk eining har saman med rep. frå Statkraft og entreprenør vore å synfart raset på Osafjellsvegen, og konstatert at det må gjerast omfattande arbeid i området før vegen eventuelt kan opnast igjen. Det skal gjennomførast ny synfaring i veke 33, der ekspertise på fjellsikring vil vurdere skadane og arbeida, og det vert desse vurderingane som vert avgjerande for framdrifta.

Vegen er derfor stengt ved krysset Rundavatn/Langavatn inntil vidare. Vegen til Rundavatnet er fortsatt open.

Ulvik herad vil på det sterkaste oppmoda folk som ferdast i området om ikkje å oppsøkje rasstaden, då det framleis er snøsmelting og ustabile massar i skråninga.

Me vil komme med oppdatert informasjon på heimesidene våre så snart det ligg føre.

Publisert 04.08.2020
Ledig stilling

NAV Ulvik har ledig 100% stiling som rettleiar. Det er ynskjeleg med snarleg tilsetjing. Stillinga er eit vikariat fram til 1. november 2021 med mogelegheit for fast tilsetjing.

Søknadsfrist 16.08.2020

Les meir om stillinga og søk her.

Publisert 30.07.2020
Info

FRI FERDSEL T.O.M 5. AUGUST 2020

(Arbeidet startar opp att 05.08.)

 

Vegen er stengt grunna vedlikehaldsarbeid.

Fram til 29.08.20

Publisert 21.07.2020
Info

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Publisert 20.07.2020
Vanndråpe

Grunna uføresette høve i vår, vart ikkje vedteken avgiftsauke for 2020 teke med i faktureringa for 1. termin. Fakturert med forfall 30.04.

 

Den samla auken for 2020 vil verta fordelt på dei to siste terminane, forfall ca. 30.08. og 30.12.

Publisert 02.07.2020
Hytte

 

Manglar du skilt til huset eller stølen din? 

Det ligg framleis nokre skilt på Tenestetorget etter adresseprosjektet i heradet. 

 

Du kan hente skilt på Tenestetorget kvar dag mellom kl. 09- 14. 

Publisert 01.07.2020
Mona haugland Hellesnes

Ulvik herad har tilsett Mona Haugland Hellesnes som nærings- og reiselivssjef i Ulvik. Mona tek til i jobben 1. oktober.

Publisert 29.06.2020
Ulvik Kyrkje

 

«Kunngjering: Endring vedtekter til  gravplassane i Ulvik Herad.

Festetida for gravstad frå 10 til 5 år.  

 

Vedtektene kan du lesa her (PDF, 53 kB)

Publisert 04.06.2020
Ulvik Omsorgstun

 

                                                               

Publisert 25.05.2020
Bandtvang

 

På offentleg område er det bandtvang heile året.

 

I resten av Ulvik herad er det, i tillegg til den ordinære bandtvangen f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvida bandtvang av omsyn til beitende bufe i tida f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.

 

Utan om bandtvangsperioden kan ferdsel med laus hund på innmarksbeite, gardsplass og hus tomt berre skje med eksplisitt løyve i frå grunneigar.

 

Forskrifta om hundehald kan du lesa her.

Publisert 15.05.2020

Brakanes skule og teknisk eining har vorte samde om at idrettshallen ikkje vert opna for aktivitet på ettermiddag/kveldstid før til hausten.


Avgjersla har utgangspunkt i Noregs idrettsforbund sine tilrådingar for smittevern i samband med utøving av idrettsaktivitet, samt skulen sin rettleiar for smittevern.  

Publisert 07.05.2020
kamera-vintage

I samband med satsing på profilering av Ulvik ynskjer me fleire og betre bilete som viser aktivitet. Me har veldig mykje flotte bilete av den fantastiske naturen vår, men manglar gode bilete på aktivitetar.

Levèr bileta innan 1. september 

Publisert 05.05.2020
bål
 

Frå 15. april til 15. september er faren for gras- og skogbrann normalt større enn elles i året. Det er i denne perioden ikkje lov å gjera opp bål ute i naturen.

Publisert 21.04.2020

  Saman for reise-og næringslivet i Ulvik!

Publisert 20.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet.

No kan næringslivet søkja om utbetaling av kompensasjonsordning frå staten i samband med korona-situasjonen.

Bruk denne lenka for å søke kompenasjonsordning

 

Publisert 01.04.2020
Gmlo. sjukeheimen

 Ulvik herad skal selge tidlegare sjukeheim i Prestagarden i Ulvik.

I tillegg til sjølve sjukeheimsbygningen vert og Prestagarden 6, 8 10 og 12 seld. (tidl. omsorgsbustadar) 

Det vil vere høve til å gi bod på sjukeheimsbygninga og omsorgsbustadane kvar for seg, eller samla. 

 

Her ser du førehandsannonsa for sal av tidlegare sjukeheimen m.m i Ulvik. 

Publisert 27.02.2020
ae

 Vestland Fylkeskommune: 

Publisert 29.11.2019
info

Mykje lokalhistorisk arkiv i Arkivportalen.no  her kan du gjera søk. 

Sjå huset til Catharine Kölle i Holmen  A- 1001 Torkjell P. Lekve.

Og tidskriftet "Ulvikingen" er tilgjengleg i pdf-filer i arkivet: A-1015 Sjur Vambheim.

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 01.01.0001

I Ulvik har me bestemt fylgjande for dei næraste vekene, fram til 11.05.20:

Næraste pårørande til pasientar med raskt fallerande tilstand skal få kome på besøk. Ein nyttar då inngangen direkte inn på pasientrom frå hagen. Dersom besøket kan gjerast utanfor i frisk luft, anbefalar me det.

 

Login for redigering