Aktuelt
Publisert 23.06.2021
Sol.-300x286.jpg

 Kjære alle saman!

Det siste året har vore eit krevjande år med mykje nytt å setje seg inn i. Kohortar, karantene, isolasjon, munnbind, vask av hender og avstand er blant stikkord som me har vorte godt kjende med gjennom dette året.

Publisert 23.06.2021
logo nav.jpg

 Ved behov for akutt hjelp, ring 41396543

Publisert 23.06.2021
Ulvik bhg 2019

 Det er ledig ei mellombels,  fulltidsstilling som pedagogisk leiar i barnehagen frå og med 15.08.2021- 14.08.2022

 

 

Kvalifikasjonar: Barnehagelærar,  eller tilsvarande utdanning og kompetanse

 

Me tilbyr:

Eit triveleg og godt arbeidsmiljø

Fokus på godt pedagogisk arbeid og utvikling av barnehagen

Høve til fagleg og personleg utvikling i eit kreativt arbeidsfellesskap

Løn etter tariff

 

Me ønskjer:

Ein person med fokus på godt pedagogisk arbeid

Fagleg kunnskap og kompetanse i å leia barnegrupper og personale i pedagogisk arbeid

Ein person med evne til godt samarbeid på eiga avdeling, og på tvers av avdelingar.

Det er ein føremon med kompetanse i arbeid med barn med særlege behov

 

Søknadsfrist: 03.07.2021

 

Søknad må fyllast ut elektronisk på www.ulvik.kommune.no     Saksnr 21/418

 

Spørsmål vedkommande stillingane kan rettast til Solgunn Wiik Bjørke, Styrar /Einingsleiar på tlf. 56527150 eller 40007140

Vitnemål, attestar og politiattest må leggjast fram før tilsetjing.

Publisert 23.06.2021
korona artikkel s1/3

Her klan du lesa heile artikkelen "Ei lita verd. Da koronaen kom til Ulvik" av kommuneoverlege Unni Solem (PDF, 4 MB) 

 

Utposten

 

Utposten er eit blad for allmenn- og samfunnsmedisin som har som mål «å formidle kunnskap, bidra til debatt og inspirerer allmennleger og samfunnsmedisinere i deres virke».

Det er no 50 år sidan første utgåve kom ut.

Publisert 22.06.2021
Informasjon

 På grunn av covid-restriksjonane har folk meldt seg på arrangementet og me har laga liste over deltakarane. For å kunne halde oversikta på kven som er tilstades og ha stort nok areal til at avstandsreglane kan haldast, vil me sperre av området med sperreband. Arrangementet byrjar kl 17.30. Me kjem til å setje opp sperreband ca kl 16. Arrangementet er ferdig ca kl 20.

Publisert 18.06.2021
Val

 

 

 

 

For deg som ikkje har høve til å røysta under ordinær førehandsrøysting (10.aug- 10.sept) og heller ikkje valdagen 13.september

Publisert 17.06.2021
sommarskuleNo er det meste klart for sommarskule, og informasjon om kva aktivitetar du er meld på finn du på itslearning. Vi har prøvd å legge til rette for at alle skal få plass på det dei ynskjer, til den tida dei har ført opp. Du må sjekke lista, og hugse kva aktivitet du skal på, og til kvar tid.

Publisert 15.06.2021
Influensa vaksine

I veke 27 trur vi at alle i gruppa 55-64 år har fått 1.dose. Dersom du er i denne aldersgruppa og ikkje har fått innkalling, ring legekontoret, 56527040.

Helsing kommuneoverlege og vaksinekoordinator.

Publisert 14.06.2021
info.jpg

NCCC skal byrja med asfalteringsoppdrag for Ulvik herad i veke 23.

 


 

Publisert 14.06.2021
dagsturhytte-080120.jpg

 Då er dei fleste førebuingane klare for  å ta i mot dagsturhytta i Åsen.

Publisert 10.06.2021
ledig stilling.jpg

Ulvik herad har ledig fast stilling som brannkonstabel. Storleiken på stillinga er 2 % +

at det kan verta aktuelt med  deltaking i helgevaktsordninga.

 

 

Søknadsfrist: 25.06.2021- Send søknad digitalt her

Publisert 08.06.2021
Informasjon

Ulvik herad oppmodar alle søkjarar å ta kontakt med heradet for meir info om moglege restriksjonar for bygging, som t.d. Byggeforbodet i 100 m belte, avstand til kommunal eller fylkesveg, og liknande.

Publisert 07.06.2021
Barnehage

 

 Hardanger barnevern får nytt vakttelefonnummer frå 01.juli. 

Tlf: 900 58 415 frå kl. 15:00-07:30 

Publisert 01.06.2021
kran

Som fylgje av det varme været har vassforbruket auka kraftig dei siste dagane. Dette fører til at det kan oppstå leveringsproblem i vassforsyninga og det vert ekstra belastninga på forsyningssystema våre. 

Publisert 28.05.2021
Vaksine

Vi er no nesten ferdige med gruppe 4, personar 65-74 år, dei siste får sin dose nr 2 i veke 23. Vi reknar med å kunne gi 25-40 nye 1.dosar per veke, men eksakt kor mange glas vaksine vi får veit vi først 1,5 veker på førehand. Vi har så langt ikkje kassert ein einaste dose, takka vera god personleg service ved innkalling og at folk er flinke til å møta opp. Vaksinasjonen foregår no på Elvatun, ein dag i veka.

I veke 22-23 startar vi med gruppe 5-6-7, dei som er <65 år og har bakanforliggande sjukdom. Dersom du er i denne gruppa og ikkje får innkalling dei nærmaste par vekene, så kontakt legekontoret. 
 
Publisert 11.05.2021
open omsorg

 

 

Det går mot lysare tider. Våren er i anmarsj og utsiktene for at samfunnet gradvis kan opna opp igjen ser betre ut enn på lenge. Etter ei vanskeleg og einsam tid for mange, inviterar no Ulvik herad til seniortreff på Omsorgstunet for alle heimebuande over 75 år.

Publisert 10.05.2021
Vaksine

Vaksinasjon mot koronasjukdom er frå og med denne veka (12.mai) flytta til Elvatun, storesalen. Inngang ved rampen på baksida, oppmøte til det tidspunktet ein har fått beskjed om. Ring legekontoret ved tvil om tidspunkt.

 

Med venleg helsing

Unni Solem, kommuneoverlege

Publisert 29.04.2021
Coronavirus

Vi har no gitt første vaksinedose til ein god del av gruppe 4, dvs dei på 65-74 år, og samtidig dei med høgast risiko for alvorleg sjukdom i aldersgruppa under 64 år(tilstandar merka med * i lista nedanfor).
 
 
Vi treng hjelp til å supplera innkallingslistene våre, vi manglar t.d oversikt over personar som har fastlege utanfor Ulvik.
 
 

Ring kommunelegekontoret på tlf 56527040 dersom

  • du er eldre enn 74 år og enno ikkje har fått tilbod om vaksine
  • du er i gruppa 65-74 år og lurer på om vi har deg på innkallingslista vår
  • du er yngre enn 65 år og har underliggande sjukdom (jf lista nedanfor)

 

Då hjelper de oss å sikra at alle får tilbod om vaksine til rett tid.

Helsing kommuneoverlegen.

Publisert 26.03.2021
Coronavirus

Me er ferdige med 1. dose koronavaksine til alle over 75 år den første veka etter påske. I samsvar med nasjonale prioriteringar startar me då på neste gruppe.

Publisert 24.03.2021
Coronavirus

Me har framleis ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Me held fram med tilbod om testing måndag, onsdag og fredag.

 

Neste veke er det testing måndag og onsdag. Ta kontakt med legekontoret for avtale.

 

Ulvik har ingen eigne lokale forskrifter no, det er nasjonale føringar som er gjeldande.

Me vil oppmoda om at ein i påsketida ikkje oppheld seg på hytter i veglause område dersom ein har eller utviklar influensaliknande symptom. I slike tilfelle bør ein reisa heim og testa seg snarast.
 

Fylgjande nasjonale påbod og tilrådingar gjeld frå og med 25.03.2021:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

Publisert 05.03.2021
Forskning

Smitteutbrotet i februar 2021 var ei dramatisk hending med store utfordringar for alle i Ulvik, også dei som ikkje vart smitta. 

Publisert 21.02.2021
kneløft

 

Det er viktig å halde seg i aktivitet sjølv under ein pandemi. Me ynskjer å legge ut ein ny treningsøvelse  (PDF, 419 kB)kvar dag som me håpar flest mulig vil bli med oss på å gjennomføre.

For dei som er litt meir rastlause har me og laga til ein treningsbingo (PDF, 504 kB). Der gjennomfører du så mange øvelsar du vil kvar dag og krysser ut når du er ferdig. God treningslyst og husk å gå ut å nyt det kalde, fine været og snøen me har no.

Publisert 19.02.2021
Hytte

Ta ein brannsjekk på hytta før vinterferien! Det er like viktig å ivareta branntryggleiken der som heime. Sørg for at du har røykvarslarar på plass og at dei fungerer. Den reddar liv!

Publisert 12.02.2021
IHM

IHM har vurdert det slik at miljøstasjonen i Holmen vert stengd tysdag 16 februar. 

Publisert 12.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 11 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 10.02.2021, alle har kjend smitteveg. Då er det totalt 123 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 11.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 12 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 09.02.2021. Dermed er det 112 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 10.02.2021
Coronavirus

Det er ikkje kome inn nye smittetal i dag for testar i går (09.02) dvs at det er framleis 100 personar som har fått påvist Covid19 i Ulvik.

 

Me minner om at alle som tidlegare har testa negativt og som har ein eller fleire med smitte i familien, må ta ny test i løpet av denne veka. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Torsdag:         Kl. 12 – 14

Fredag:           Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 14 – 15)

Publisert 09.02.2021
Coronavirus

 

 

 

Teststasjon frå Bergen legevakt skal vera i Ulvik kvar dag denne veke. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Tysdag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

Onsdag:         Kl. 12 – 16

Torsdag:        Kl. 12 – 16

Fredag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

 

Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Me kjem ut med oppdaterte smittetal i kveld.

Publisert 06.02.2021
Coronavirus

 

 

No er testbilen frå Legevakten i gang med testing, det er viktig at alle som skal testast hugsar på smittevern og fylgjer køen. Ulvik herad har noko helsepersonell som er på vakt og som skal testast, dei vil bli prioritert i køen då dei skal tilbake på jobb (Føre-var-testing).

Me kjem ut med nye smittetal i ettermiddag/kveld.

Me takkar alle våre gode innbyggjarar som støttar opp om tiltaka!

 

Helsing

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførarar Ulvik herad

Publisert 05.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 77 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette talet er basert på prøver til og med torsdag 4. februar. Arbeidet med testing og smittesporing pågår fortsatt for fullt. Bergen Legevakt er på plass med testbil i Ulvik i dag, og skal gjennomføra testing i dag og morgon.

Reglar for karantene og isolasjon, henta frå www.fhi.no:

 

Kva er karantene?

Karantene betyr at du skal redusera kontakt med andre menneske mest mogleg. Du kan ikkje gå på skule, jobb og andre aktivitetar, og du kan ikkje ta kollektivtransport. Du kan gå ein tur ute åleine. Du bør få andre til å handla for deg. Viss det ikkje er mogleg, kan du gjera heilt nødvendige ærend, men hald avstand og bruk munnbind.

Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpusta eller har feber, skal du isolera deg (sjå nedanfor), og kontakt lege på telefon 116 117.

Karantenetida i Ulvik er 14 dagar.

 

Reglane for ventekarantene er dei same som for karantene, men ventekarantenen blir oppheva når nærkontakt (f. eks. barn) har mottatt negativt prøvesvar.

 

Kva er heimeisolasjon?

Heimeisolasjon betyr at du skal vera isolert frå alle, og dei du bur saman med. Du kan ikkje gå ut, du bør vera på eit rom for deg sjølv (gjeld ikkje små born), ete på rommet og må ikkje dele handkle med andre. Om tilstanden din vert verre, må du kontakta lege på telefon 116 117. Isolasjonen varer til legen seier at du er smittefri.

 

 

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførar

Ulvik herad

Publisert 29.01.2021
Coronavirus

Det er stadfesta 2 nye tilfelle av Covidsmitte i Ulvik i dag, dvs at det er 4 personar som er smitta og satt i isolasjon.

 

Alle smittetilfella er relatert til kvarandre og har kjend smitteveg. 2 avdelingar i Ulvik barnehage og 2 skuleklassar ved Brakanes skule er fortsatt i karantene, og desse barna pluss tilsette skal testast mandag og tysdag komande veke.

 

Ulvik herad held fortsatt på med smittesporingsarbeidet, og vil koma ut med ny informasjon når dette føreligg. Ulvik herad minnar om at karantenereglane skal haldast og oppmodar alle til å overhalda smittevernreglane.

 

 

Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen 

Publisert 07.12.2020

Her vil du finna informasjon om situasjonen med Covid 19 på ulike språk.

Her kan du sjå både video frå Voss herad, og lenke til FHI sin informasjon på dei ulike språka. 

Teste deg? 

Ring legekontoret for avtale,  telefon: 56 52 70 40

Oppmøte ved Ulvik omsorgstun:

Måndag, onsdag og fredag kl. 11:00 

Publisert 19.11.2020
Hus

 

Ulvik herad har 3 leilegheiter til leige 

Publisert 23.10.2020
Næringshagen i Hardanger
Frå og med tysdag 10. november vil Næringshagen i Hardanger vere til stades på kontoret i Handelslaget frå kl 9.30 til 14.30

 

 

Næringshagen i Hardanger utvidar med dette tilbodet til bedriftane i Ulvik, og til dei som ønskjer å etablere si eiga bedrift.

Publisert 14.10.2020
info

 Heradsstyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum ein av desse må vera medlem av heradsstyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller tilhøyre same gruppe som ordførar. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Publisert 08.10.2020
heradsvåpen

Ulvik herad har fått ei særskild løyving på kr 2.003.865 til næringsutviklingstiltak gjennom nasjonal krisepakke 3. Midlane skal forvaltast etter «Mellombels forskrift om tilskot til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrotet». Forskrift

Publisert 21.09.2020
info

Ulvik herad har startlånsmidlar tilgjengeleg for vidare utlån. Heradet har og litt tilskotsmidlar. Har du varige problem med å få kjøpt eigen bustad, kan det vere aktuelt å søkje om startlån og tilskot til etablering.  Har du ein bustad som treng tilpassast for at du skal kunne bu heime lengre, kan du søkje om «Tilskot til tilpassing»

Publisert 29.06.2020
Ulvik Kyrkje

 

«Kunngjering: Endring vedtekter til  gravplassane i Ulvik Herad.

Festetida for gravstad frå 10 til 5 år.  

 

Vedtektene kan du lesa her (PDF, 53 kB)

Publisert 20.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet.

No kan næringslivet søkja om utbetaling av kompensasjonsordning frå staten i samband med korona-situasjonen.

Bruk denne lenka for å søke kompenasjonsordning

 

Publisert 01.04.2020
Gmlo. sjukeheimen

 Ulvik herad skal selge tidlegare sjukeheim i Prestagarden i Ulvik.

I tillegg til sjølve sjukeheimsbygningen vert og Prestagarden 6, 8 10 og 12 seld. (tidl. omsorgsbustadar) 

Det vil vere høve til å gi bod på sjukeheimsbygninga og omsorgsbustadane kvar for seg, eller samla. 

 

Her ser du førehandsannonsa for sal av tidlegare sjukeheimen m.m i Ulvik.