Aktuelt
Publisert 15.06.2018
bøker

Ulvik folkebibliotek held sommarstengt frå 28.juni til 29.juli.

Publisert 14.06.2018
Stetoskop

Fastlege: Marie Francoise Bullita

Marie er italiensk med legeutdanninga frå Sardinia. Ho har 2-3 års erfaring med indremedisin i Tyskland. Norsk autorisasjon frå 2018. Ho startar spesialisering i allmennmedisin og tek til i jobben som fastlege i Ulvik 18.06.2018.

Publisert 11.06.2018
Info

Som følgje av god respons frå abonnentane og omslag i været, kan me no oppheve restriksjonane på vassforbruk som vart innført tidlegare. Me vil samstundes nytte høve til å takke alle abonnentane for deira samarbeid for å sikre bygda god vasstilførsle. Skulle me få ny, langvarig tørkeperiode, vil me på ny vurdere restriksjonar.

God sommar!

Helsing teknisk eining. 

Publisert 11.06.2018
Ulvik Kyrkje

Kyrkjeverje har ferie frå 18.06 – 15.07. tilbake att på kontoret måndag 16.07.

I desse 4 vekene er kyrkjekontoret stengd.

Publisert 31.05.2018
Ulvik Kyrkje

 Frå 01.01.2019.

Søknadsfrist 10.08.2018

For meir informasjon sjå her  (DOCX, 27 kB)

Publisert 29.05.2018
Brønn

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Meir informasjon finn du her.

Publisert 23.05.2018
Bål

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) advarar om stor skogbrannfare i store delar av landet. Skogbrannfaren vil auka ytterlegare inntil det kjem nedbør av betydning.
Les meir her.

Publisert 22.05.2018
hjerte_blomst

Chat for born og unge som er uroa for nokon rundt seg grunna fysisk eller psykisk
sjukdom.

Meir informasjon finn du her.

Publisert 14.05.2018
Apple tree in Vambheim.Foto: Reinhald Kager

I medhald av plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10 vert endring av reguleringsplan for Håheimsvika hyttefelt på  gnr. 46 bnr. 1 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 15.01.2018
Epleblom

Etablererkurs og rådgjeving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar. Treng du hjelp med å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikle etablert bedrift?


 

 

Publisert 18.12.2017
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016. (Sjå her.)

Publisert 31.10.2017
Giftering

 

Frå 1.1.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigsler i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann i Ulvik herad vil då ha vigselsmynde. Brudefolk som ynskjer å vigslast borgarleg kan få dette gjennomført lokalt i Ulvik.

Publisert 21.09.2017
Ta eit tak

«Ta eit tak» - aksjonen rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan vera verneverdige bygningar i byar og tettstadar eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

 

Sjå meir her

Publisert 15.08.2017

Drifts- og ressurskartlegging, Ulvik herad 2015.

Rapporten finn du her. (PDF, 6 MB)

Publisert 10.01.2017
info

No finn du Ulvik herad på facebook. 

Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet.
Lik og del! 
Publisert 01.01.0001
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016: https://www.ulvik.kommune.no/innsyn.aspxresponse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015000220&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10469&