Aktuelt
Publisert 04.06.2020
Ulvik Omsorgstun

 

                                                               

Publisert 03.06.2020
info

Gratis møte om smittevern og stønadsordningar ved koronakrisa

Næringshagen i Odda,  Næringshagen på Voss og Næringshagen i Hardanger inviterer næringsdrivande til møte om smittevern og stønadsordningar ved koronakrisa.

Møtet er primært for Ullensvang kommune, men næringsdrivande i Ulvik herad (som ikkje hadde høve til å delta på tilsvarande møte i Ulvik 29. mai) er invitert til å delta via nettstrøyming.

Publisert 28.05.2020
Cittaslow

No kan du lese referat frå siste møtet i Cittaslowrådet.          

 

Les referatet her (PDF, 133 kB)

Publisert 25.05.2020
Bandtvang

 

På offentleg område er det bandtvang heile året.

 

I resten av Ulvik herad er det, i tillegg til den ordinære bandtvangen f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvida bandtvang av omsyn til beitende bufe i tida f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.

 

Utan om bandtvangsperioden kan ferdsel med laus hund på innmarksbeite, gardsplass og hus tomt berre skje med eksplisitt løyve i frå grunneigar.

 

Forskrifta om hundehald kan du lesa her.

Publisert 20.05.2020
Ledig stilling

Ulvik herad ynskjer å styrka det lokale utviklingsarbeidet, særleg retta mot turisme og næringsliv. Me søkjer difor no etter nærings- og reiselivssjef i fast 100% stilling. Stillinga er organisatorisk lagt under rådmannen, og skal driva utviklingsarbeid i tett samarbeid mellom nærings- og reiselivet, næringslivsorganisasjonar og kommuneadministrasjonen. 

Søknadsfrist: 7.juni 2020

Publisert 19.05.2020
Ledig stilling

Ulvik herad søkjer etter barnehagelærar i Ulvik barnehage.

Det er ledig eit 100% vikariat som barnehagelærar frå og med 15.08.2020 – 14.08. 2021

 

Søknadsfrist: 10.06 2020

 

Publisert 15.05.2020

Brakanes skule og teknisk eining har vorte samde om at idrettshallen ikkje vert opna for aktivitet på ettermiddag/kveldstid før til hausten.


Avgjersla har utgangspunkt i Noregs idrettsforbund sine tilrådingar for smittevern i samband med utøving av idrettsaktivitet, samt skulen sin rettleiar for smittevern.  

Publisert 13.05.2020

Publisert 12.05.2020
osavegen stengt

Heradet les på Vegvesen.no at Osa-vegen kun vil vera open på fylgjande tider:

Publisert 11.05.2020

Til foreldre/føresette i 1.-10.klasse      

Elevane i 1.-4. klasse har no vore på skulen i 2 veker, og me på skulen synest det har gått veldig fint. Tysdag ynskjer me 5.-10. klasse velkomne tilbake til skulen. Me skal bruka måndagen til å gjera oss klare for å ta imot elevane på ein god og trygg måte, i tråd med smittevern-rettleiarane. Det er viktig at elevane held seg heime dersom dei ikkje er friske. Ved teikn på luftvegsinfeksjon skal dei vera heime ein dag etter at dei er symptomfrie.

 

Her kjem litt informasjon om korleis me organiserer skuledagane framover.

Publisert 07.05.2020
kamera-vintage

I samband med satsing på profilering av Ulvik ynskjer me fleire og betre bilete som viser aktivitet. Me har veldig mykje flotte bilete av den fantastiske naturen vår, men manglar gode bilete på aktivitetar.

Levèr bileta innan 1. september 

Publisert 05.05.2020
bål
 

Frå 15. april til 15. september er faren for gras- og skogbrann normalt større enn elles i året. Det er i denne perioden ikkje lov å gjera opp bål ute i naturen.

Publisert 29.04.2020

I Ulvik har me bestemt fylgjande for dei næraste vekene, fram til 11.05.20:

 

Ulvik omsorgstun vert stengt for besøkjande. 

 

Næraste pårørande til pasientar med raskt fallerande tilstand skal få kome på besøk. Ein nyttar då inngangen direkte inn på pasientrom frå hagen. Dersom besøket kan gjerast utanfor i frisk luft, anbefalar me det.

Vurderingane for når pasientane får besøk blir gjort mellom avdelinssjukepleiarane og tilsysnlækjar og retningslinjer for smittevern skal oppretthaldast.

 

Publisert 22.04.2020

 Til elevar og foreldre/føresette i 1.-4. klasse

Publisert 21.04.2020

  Saman for reise-og næringslivet i Ulvik!

Publisert 21.04.2020

   Pressemelding om tiltak og arbeid i Hardangerregionen ifm koronakrisa  

Publisert 20.04.2020
info

Ulvik Fysioterapi opnar att tysdag 21. april for 1-1-konsultasjonar.

Instituttet vil fortsatt vera stengt for eigentrening og gruppetrening inntil vidare.

Publisert 20.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet.

No kan næringslivet søkja om utbetaling av kompensasjonsordning frå staten i samband med korona-situasjonen.

Bruk denne lenka for å søke kompenasjonsordning

 

Publisert 15.04.2020

 Tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel 2020

Publisert 14.04.2020
Bibliotek

Reservèr bøker på biblioteket

Publisert 14.04.2020

LivOGLyst-programmet er ei lokalsamfunnssatsing, der målet er å utvikle attraktivitet gjennom brei deltaking. No kan lokalsamfunn i heile Vestland få gleda av å delta i satsinga

Les om  LivOGLyst-programmet her 

Publisert 07.04.2020

Dersom ein butikk skal selje og køyre ut alkoholhaldige varer til privatpersonar må dei ha ordinær salsbevilling. Utkøyringa av alkohol vert ei forlenging av denne bevillinga. Det er butikken som er ansvarleg for at ordninga skjer innanfor ramma av lovverket. 

 

Publisert 01.04.2020
Gmlo. sjukeheimen

 Ulvik herad skal selge tidlegare sjukeheim i Prestagarden i Ulvik.

I tillegg til sjølve sjukeheimsbygningen vert og Prestagarden 6, 8 10 og 12 seld. (tidl. omsorgsbustadar) 

Det vil vere høve til å gi bod på sjukeheimsbygninga og omsorgsbustadane kvar for seg, eller samla. 

 

Her ser du førehandsannonsa for sal av tidlegare sjukeheimen m.m i Ulvik. 

Publisert 25.03.2020
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Trykk på biletet for større utgåve av infoplakat om Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Publisert 19.03.2020
Korona- fysio

 

Publisert 27.02.2020
ae

 Vestland Fylkeskommune: 

Publisert 29.11.2019
info

Mykje lokalhistorisk arkiv i Arkivportalen.no  her kan du gjera søk. 

Sjå huset til Catharine Kölle i Holmen  A- 1001 Torkjell P. Lekve.

Og tidskriftet "Ulvikingen" er tilgjengleg i pdf-filer i arkivet: A-1015 Sjur Vambheim.

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 01.01.0001

I Ulvik har me bestemt fylgjande for dei næraste vekene, fram til 11.05.20:

Næraste pårørande til pasientar med raskt fallerande tilstand skal få kome på besøk. Ein nyttar då inngangen direkte inn på pasientrom frå hagen. Dersom besøket kan gjerast utanfor i frisk luft, anbefalar me det.

 

Login for redigering