Kommuneplan samfunnsdel 2024-2035

Kommuneplanen er Ulvik herad sitt overordna strategiske styringsdokument. Den fastset den langsiktige utviklinga i Ulvik, og angår difor alle som bur, jobbar og lever i kommunen.


Kort fortalt om kommuneplan

 • Kommuneplanen består av to delar: ein samfunnsdel og ein arealdel.
 • Samfunnsdelen inneheld langsiktige utfordringar, mål og strategiar for utviklinga av Ulvika-samfunnet, og dessutan tenestene og oppgåvene i kommunen.
 • Samfunnsdelen inneheld også ein langsiktig strategi for arealbruk i kommunen - ein arealstrategi.
 • Minst ein gong i løpet av kvar valperiode skal heradsstyret vurdera om det er nødvendig å gjera endringar i planen med bakgrunn i eigne behov og nasjonale eller viktige regionale retningsliner.
   

Arbeid på ny samfunnsdel til kommuneplanen pågår

Foto: Alexander Grey

Les planprogram og høyringsinnspel her

Tidslinje (best case scenario)

 • Planprogram på høyring + medverknad (mai-sep 2023)
 • Planprogram vert vedteke (20. sep 2023)
 • Arbeid med planframlegg - 2 verkstadar i heradsstyret (30. jan, 14. feb 2024)
 • Planframlegg i formannskap (8. mai 2024)
 • Høyring + medverknad (mai-jul 2024)
 • Vedtak i heradsstyret (haust 2024)
Til toppen