Kommuneplan samfunnsdel 2024-2035

Kommuneplanen er Ulvik herad sitt overordna strategiske styringsdokument. Den fastset den langsiktige utviklinga i Ulvik, og angår difor alle som bur, jobbar og lever i kommunen.


Kort fortalt om kommuneplan

 • Kommuneplanen består av to delar: ein samfunnsdel og ein arealdel.
 • Samfunnsdelen inneheld langsiktige utfordringar, mål og strategiar for utviklinga av Ulvika-samfunnet, og dessutan tenestene og oppgåvene i kommunen.
 • Samfunnsdelen inneheld også ein langsiktig strategi for arealbruk i kommunen - ein arealstrategi.
 • Minst ein gong i løpet av kvar valperiode skal heradsstyret vurdera om det er nødvendig å gjera endringar i planen med bakgrunn i eigne behov og nasjonale eller viktige regionale retningsliner.
   

Arbeid på ny samfunnsdel til kommuneplanen pågår

Foto: Alexander Grey, Pexels

Les planprogram og høyringsinnspel her

Tidslinje
(Justert med bakgrunn i formannskapsmøte 30.08)

 • Planprogram på høyring + medverknad (mai-sep)
 • Planprogram vert vedteke (13. des)
 • Arbeid med planframlegg - 2 verkstadar i heradsstyret (jan-feb eller etter avtale med ny ordførar)
 • Ev. vidarearbeid med planframlegg i formannskapet
 • Planframlegg på høyring + medverknad
 • Vedtak i heradsstyret (haust)
Til toppen