Her finn du aktuelle høyringar

Sjå i lista under:

Omregulering av Finse stasjon

«Ulvik herad v/formannskapet gjorde på møte den 5. juni følgjande vedtak:     1. Ulvik herad v/formannskapet som planutval, legg framlegg til reguleringsendring for Finse stasjon ut på høyring og offentleg ettersyn. 2. Høyringsfristen vert sett til 31.juli 2024 Eventuelle innspel og merknader til planframlegget sendast innan fastsett frist, til post@ulvik.kommune.no merka «Finse stasjon» i emnefeltet.

Høyringsuttale frå formannskapet i Ulvik herad til forslag til heilskapleg tilbodsstruktur i Vestland fylkeskommune.

Ulvik formannskap har i møte 8. mai vedtatt uttale til Vestland fylkeskommune sitt høyringsforslag til heilskapeleg tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring.

Kva meiner du Ulvik herad skal satsa på i framtida?

Ulvik herad startar opp arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen – den overordna planen for utviklinga av Ulvik-samfunnet fram mot 2035. Planen løfter fram satsingsområde, mål og strategiar for samfunnsutviklinga.    I denne prosessen treng me hjelp frå deg! Du har lokalkunnskapen og kjenner kor «skoa trykk», og kanskje har du forslag til løysingar/forbetring også?     

Kva meiner du Ulvik herad skal satsa på i framtida? 

Ulvik herad startar opp arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen –den overordna planen for utviklinga  av Ulvik-samfunnet fram mot 2035. Planen løfter fram satsingsområde, mål og strategiar for samfunnsutviklinga.    I denne prosessen treng me  hjelp frå deg!  Du har lokalkunnskapen og kjenner kvar «skoa trykkjer», og kanskje har du forslag til løysingar/forbetring også?        

Til toppen