Kommunal planstrategi

Kva er ein kommunal planstrategi? 

I alle kommunar skal kommunestyret innan eitt år etter konstituering vedta ein såkalla kommunal planstrategi. Dette er ikkje en plan, men et verkty for å gjera strategiske prioriteringar eller val i forhold til kommunen si planlegging. Ut frå ei vurdering av kva som er dei viktigaste utviklingstrekk og utfordringar kommunen står over for, skal arbeidet bidra til  å avklare kommunen sitt planbehov og prioritera kva planar som skal utarbeidast eller reviderast i heradsstyreperioden.

Kommunen skal samtidig også ta stilling til om heile eller delar av kommuneplanen skal reviderast, eller om planen skal videreførast utan endringar, herunder ta stilling til om det er behov for å igangsetje arbeid med nye arealplanar, eller om gjeldende planar bør reviderast eller opphevast.

Til toppen