Brannberedskap

Om det skulle oppstå ein kristisk situasjon som brann, eksplosjon eller ulykke: Ring 110 - oppgje namn, adresse og beskriv hendinga.

Ulvik herad kjøper brannverntenester av Voss herad.

Voss Brannvern har som føremål å verna liv, helse, miljø og materielle verdiar mot brann og eksplosjon, mot akutte ulykker og andre uønskte hendingar. 

Voss brannvern dekkjer heile kommunen – i tillegg er vakthavande ansvarleg for oppdrag gitt av 110 i Eidfjord kommune og Ulvik Herad.

IUA (Interkommunal utval mot akutt forureining) region Bergen har utpeikt Voss herad som vertskommune for miljø forureiningar. Det vil seia at Voss brannvern har utvida beredskap ved akutt forureining.
Ved hendingar med akutt forureining rykkjer brannvernet ut i eigen kommune. Ved behov deltek Voss brannvern til Osterøybrua og ned til indre delar av Hardangerfjorden.

Kontakt

Voss brannvern

E-postbrann@voss.herad.no

Telefon56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

Til toppen