Sal, skjenke- og serveringsløyve

Søk her: 

Salsløyve for alkohol

Serveringsløyve 

Skjenkeløyve for alkohol

Skjenkeløyve- enkelthøve 

Ulvik herad kan gje løyve til sal, skjenking, og tilvirking av alkoholhaldig drikk etter intensjonane i alkohollova og etter Forskrift om omsetjing av alkoholhaldig drikk, samt Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024. Det vert og gjeve serveringsløyve etter serveringslova.

 • Sals - og skjenkeløyve blir normalt gjeve for fire år. Det nye heradsstyret kan etter heradsstyrevalet vedta at alle eller nokon løyver skal vidareførast utan fornying kvart 4. år, men berre etter ein revidering av alkoholpolitiske retningsliner.
 • Løyve i enkelthøve vert også gitt.
 • Heradet kan også halde kunnskapsprøvar etter alkohollova og serveringslova.
 • Søknad om sal, skjenke- og serveringsløyve skjer via skjema som du finn i skjemabanken. Det blir innhenta   uttale frå politi, skatteetaten og sosialkontor.
 • Gebyr etter gjeldande reglar i Forskrift om omsetjing av alkoholhaldig drikk kap.6.
 • For å drive serveringsverksemd må du ha bestått etablerarprøven. Du kan lesa meir om 
  etablerarprøven for serveringsverksemd her.

Godkjenning frå politiet

 • Før søknad til kommunen skal arrangør på førehand ha søkt og fått godkjenning frå politiet. Gå til det digitale skjemaet:                                                                                        Skjema for arrangementer
 • Er arrangementet søknadspliktig skal søknad sendast politiet minst 4 veker før arrangementsdato. Er det berre meldepliktig er det nok med 2 veker før.
 • Du må søke politiet dersom arrangementet har eit omfang som openlyst medfører behov for betydeleg regulering av ferdsel eller vakthald.
 • Du må søke miminum fire veker før arrangementet startar. Ved større arrangement bør søknaden sendast allereie når planlegginga startar.
 • Du skal melde frå til politiet når du har planar om eit arrangement på offentleg stad, eller dersom arrangementet er allment tilgjengeleg.
 • Ut frå arrangementet sin art, storleik, eller behov for avvikling av trafikk, kan politiet setje vilkår for gjennomføringa, og også vurdere behovet for om politiet skal ha oppsyn med arrangementet.
 • Du må melde frå minimum to veker før arrangementet startar.
 • Svar frå politiet på søknaden skal leggjast ved skjenkesøknaden til kommunen, slik at kommunen slepp å innhente uttale frå Politiet etter at søknaden har kome inn til oss.

 • Er det berre meldeplikt til politiet, skal du leggja ved kopi som viser at arrangementet er meldt inn til politiet, samt evt svar/krav frå politiet til arrangementet.

  

Til toppen