Motorferdsel i utmark

Kommunen sine oppgåver er i hovudsak regulert etter Lov om motorferdsel i utmark  og Nasjonal forskrift til motorferdsellova.

Søknad om motorferdsel

 

Motorferdsellova

Kommunale oppgåver etter motorferdsellova:

  • § 5: Gje føresegn om start/landing med luftfartøy og bruk av motorfartøy på innsjøar mindre enn 2km2. 
  • § 6: Gje enkeltløyve for bruk av motorfartøy og luftfartøy (delegert til administrasjon).

 

Nasjonal føresegn

Kommunale oppgåver i nasjonal føresegn (mest brukt):

  • § 3: Gje reglar for trasear, sesong osb. for motorferdsel vinterstid
  • § 5: Gje enkeltløyve for bruk av snøscooter til kurante køyreføremål (delegert til administrasjon ).
  • § 6: Gje enkeltløyve for bruk av snøscooter/køyretøy i unntakstilfelle(delegert til administrasjon)

Kan du reglane?

 

Lokal føresegn

Ferdsle på vatn og vassdrag

 

  

Til toppen