Tilskot innan kultur

Kulturmidlar - driftstilskot. Søknad

Ulvik herad deler kvart år ut kulturmidlar i form av driftstilskot og støtte til kulturanlegg.
Tilskotet skal vere ei støtte til ordinær drift av lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Ulvik herad. Frist 15.april 

Dersom du vil søkje om tilskot til enkeltarrangement eller prosjekt nyttar du skjemaet:
«Søknad om midlar til kulturarrangement/prosjekt»
Ingen søknadsfrist, men søknader om tilskot må vera komen inn før eit tiltak vert sett i gang

Tilskotsordninga med kulturvernmidlar skal fremja vernetanken i heradet.
Søknadsfrist er 15.april.

Til toppen