Kva er ei Cittaslowbygd?

 Ei bygd tufta på lokal kultur og historie.

11. april 2015 vart Ulvik herad formelt godkjend som Cittaslowkommune.

Ulvik herad er den fjerde Cittaslowkommunen i Noreg og føyer seg med dette  inn i rekkja av kommunar i eit internasjonalt nettverk som dekkjer 30 land og 236 stader.

Godkjenninga inneber å møta kriteria til Cittaslow organisasjonen og er delt inn i hovudtema:

• Energi og miljø
• Levekår
• Landbruk, turisme og handverk
• Gjestfridom, beredskap og infrastruktur
• Sosiale tihøve 
• Partnarskap og Slow Food aktivitetar.
 
Arbeidet med cittaslow i Ulvik Herad er forankra i heradstyret, administrasjonen og eit Cittaslowråd. Rådet vart konstituert i 2016 og er breitt samansett av representantar frå næringsliv, reiseliv, landbruk, kultur, ungdom, lag og organisasjonar, barnehage og skule og andre med relevans for arbeidet. På Nordisk nivå har me eit Cittaslownettverk som består av representantar frå alle Cittaslow-stadane i Norden og Noreg. Dette nettverket møtes nokre gonger i året for å læra av kvarandre og å samarbeida om moglege felles prosjekt.

 
Nordisk nettverk Cittaslow består av kommunane: Kristinestad i Finland, Falköping i Sverige, Mariagerfjord og Svendborg i Danmark, Djúpavogshreppur på Island og Sokndal i Noreg.
 
Historie
I 1986 vart slow food-rørsla grunnlagt i Italia. Dei arbeidde for å ta vare på og fremja matkultur og det sakte, gode livet. Slow Food-rørsla vart sjølve opphavet til Cittaslowrørsla som vart skipa nokre år seinare, i 1999. Grunnen til at rørsla vart stifta var retninga som utviklinga i bygder og tettstader etter kvart hadde tatt med like fasadar, same butikkkjeder, likt vareutval og reklame. Alt var så likt, ingen skilde seg ut. Eit av måla for rørsla er å ivareta det mangfald og særpreg som kvar kommune har, og å betra livskvaliteten til innbyggarane og å gje tilreisande gode og særeigne opplevingar. Ulvik er i dag 1 av 232 Cittaslowstadar i over 30 land verda over, og i Ulvik er vårt lokallag i Slow Food eit viktig forankringspunkt.

Cittaslow international

Kontaktinfo Cittaslow:
Ordførar Jens Olav Holven, 93610913
Rådmann Thore Hopperstad, 400071 58 

Til toppen