Palliativt team/kreftkoordinator

For kontakt med kreftkoordinator i Ulvik herad, ring Ulvik omsorgstun sitt sentralbord: 56527080 mellom 08.00 og 15.30 vekedagar

Ulvik herad har kreftkoordinator knytt til nettverk for kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde. Kreftkoordinator er f.t sjukepleiar med arbeidsplass på omsorgstunet.

Føremålet med kreftkoordinator er å bidra til kompetanseheving og betra samhandling på alle nivå i helse- og omsorgstenesta, slik at kreftpasientar i alle fasar av sjukdommen og pasientar med behov for lindrande behandling i alle sjukdomsgrupper, og deira pårørande, opplever tryggleik og får gode helse- og omsorgstenestar»

Her kan du lesa meir om palliativt team/kreftkoordinator i Ulvik herad

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med uhelbredeleg sjukdom og kort forventa levetid. Lindring av dei fysiske smertene til pasienten og andre plagsame symptom står sentralt, saman med tiltak retta mot psykiske, sosiale og åndelege/eksistensielle problem. ( helsedirektoratet.no)

I realiteten er den palliative fasen ein prosess som startar når det er klart at sjukdomen er uhelbredeleg, og blir avslutta når pasienten døyr. Palliasjon inkluderer òg sorgarbeid og oppfølging av etterlatne. (helsedirektoratet.no)

Føremålet med palliativt team og kreftkoordinator er å bidra til kompetanseheving og betra samhandling på alle nivå i helse- og omsorgstenesta, slik at kreftpasientar i alle fasar av sjukdommen og pasientar med behov for lindrande behandling i alle sjukdomsgrupper, og deira pårøyrande, opplever tryggleik og mottek gode og heilheitlege helse- og omsorgssteinestar

Ulvik herad har kreftkoordinator knytt til nettverk for kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde.

 

Medlemmer i palliativt team i Ulvik herad:

Kreftkoordinator er leiar for teamet og har 10 % frikjøpt tid til dette arbeidet

 • Kommunelege / fastlege
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Psykiatrisk sjukepleiar
 • Avdelingsleiar for heimetenesta og omsorgstunet
 • Fagsjukepleiar på omsorgtunet
 • Kreftkoordinator

 

Brukargruppe:

 • Pasientar under kreftbehandling
 • Pasientar med seinskadar etter kreft og/eller kreftbehandling
 • Pasientar i palliativ fase

 

Tverrfagleg samarbeid i palliasjon

Det er eit grunnleggande prinsipp i palliasjon at det skal vera ei brei, tverrfagleg tilnærming til pasienten. Prinsippa om rett kompetanse på rett stad til rett tid er sentralt

Det tverrfaglege teamet må ha ei samansetning som svarar til pasientane sitt behov. Det tverrfaglege teamet må minimum bestå av lege, sjukepleiar og minst ei anna yrkesgruppe representert.

 

Døme på deltakarar i eit tverrfagleg team, kan vera:

 • Lege
 • Sjukepleiar
 • Fysioterapeut
 • Psykolog/psykiater
 • Prest
 • Sosionom
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Ergoterapeut

Det vil vera behov for godt samarbeid med spesialisthelsetenesta i det tverrfaglege teamet/ palliative teamet. Tenesta må organiserast slik at pasienten og pårøyrande opplever ei samordna og koordinert behandlingskjede. Overføring av teknologisk og medikamentell behandling frå til sjukeheim/heimesjukepleie må balanserast i forhold til kva som er best for pasienten.

 

Kontakt med kreftkoordinator /palliativt team:

Spesialisthelsetenesta, faslege, andre faggrupper eller pasienten sjølv tek kontakt med kreftkoordinator

Krefkoordinator kartlegg pasienten sine behov og ynskje og informerer om tilgjengelege tenester. Kommunale tenester krev søknad og vedtak.

Kreftkoordinator koblar på aktuelle fagpersonar ut frå pasienten sine behov.

Kontakt med kreftkoordinator og palliativt team krev inga sakshandsaming/enkelt vedtak. Men lovverket  ligg alltid til grunn for arbeidet.

Dei mest aktuelle lover kommunen må forhalda seg til når det gjeld desse tenestene er;

 • Helse- og omsorgstjenestelova
 • Pasient- og brukerrettighetslova
 • Helsepersonellova
 • Forvaltningslova

Pasienten betalar eigenandel for fysioterapi og legeteneste.

 

Informasjonsflyt:

Rapportar i EPJ / journalnotat

Kreftkoordinator er oppført som eiga teneste i EPJ

 

Møte:

Palliativt team møtest utifrå behov hjå kvar enkelt pasient:

Kreftkoordinator kallar inn til møte etter oppmoding frå fagpersonar pasienten har kontakt med.

Palliativt team skal ha 2 faste møte i året (oktober og april).

 

Palliativt rom ved Ulvik Omsorgstun

Rommet skal stå klar til bruk til pasientar som har kort forventa levetid . Dersom andre rom er ledige kan det nyttast til opphald/overnatting for pårøyrande.

Den enkelte skal ha valfridom til å avgjere kor ein ynskjer og opphalde seg i den siste fasen til livet og kor ein vil døy. Det er viktig med god planlegging i samråd med pasient, pårøyrande, lækjar og institusjon/spesialistheilesetenesta.

 

Pakkeforløp heim for kreftpasientar

Pakkeforløp heim består av tre samtaler kor livssituasjonen til pasienten og trong for oppfølging blir kartlagd. Tidspunkt for samtalane er:

 • på sjukehus, etter informasjon om kreftdiagnose.
 • i kommunen, om lag 3–4 månader etter ein kreftdiagnose.
 • i kommunen, om lag 12–18 månader etter ein kreftdiagnose.

Takkar pasienten nei til kartleggingssamtale får du eit nytt tilbod på eit seinare tidspunkt.

I Ulvik kjem melding om ny pasient med kreftdiagnose frå spesialisthelsetenesta til Ulvik omsorgstun. Ansvarleg sjukepleiar vidareformidlar meldinga utifrå innhaldet i meldinga.

Fastlegen får alltid epikrise frå spesialisthelsetenesta.

Kreftkoordinator avtaler med fastlegen om kven som avtalar samtale om 3-4 månader og vidare oppfølging.

 

 

 

 

Til toppen