Ulvik Omsorgstun

Omsorgstunet har plass til 18 pasientar. Det vert gjeve tilbod både til korttids- og langtidspasientar. Me har eit heilskapleg tilbod for menneske med demens med dagtilbod 3 dagar i veka.

Målsetjinga er at brukar og pårørande skal føla seg trygge og bli godt tekne vare på. Bebuarane sine interesser og behov er viktige. Me ynskjer at bebuar sine eigne ressursar skal brukast så lenge det er mogeleg.

Til toppen