Betalingssatsar for ulike tenester i avd. pleie og omsorg

Opplysningar:

Det er husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag ved siste skattelikning som vert lagt til grunn for betalingssatsen (ektefelle/sysken/barn over 18 år m/skattbar inntekt).
I tillegg vert også hjelpestønad frå folketrygda lagt til inntekt, medan omsorgsløn skal trekkjast frå.

Dersom reduksjon i inntektsgrunnlaget det siste året kan ein få redusert sats for eigenbetaling. Ved endring i pensjon/inntekt og/eller endring i sivil status har den enkelte sjølv ansvar for å senda inn nye
inntektsopplysningar til pleie og omsorg for evt. justering av betalingssatsen. Inntil ny dokumentasjon føreligg vil tidlegare innsendt betalingssats verta nytta som grunnlag.

Kontaktperson i spørsmål som gjeld eigenbetaling er Heimehjelpsformidlar Signy Osa, tlf. 56-52-70-80.

Det må betalast for minimum 1 time + kvar påbyrja ½ time.

Tryggleiksalarm : kr 205,- / mnd

Betaling for korttidsopphald, dag/nattopphald og vederlag for langtidsopphald i institusjon fylgjer satsar fastsett av Helse og Omsorgsdept.

Heimehjelp fr 1/1-22

Heimehjelp fr 1/1-22
Inntekt Betaling pr time Maks bet pr mnd
Under 2 G 215,00
2-3 G 89,00 701,00
3-4 G 169,00 1342,00
4-5 G 230,00 1850,00
5-6 G 289,00 2310,00
Over 6 G 360,00 2882,00

Kjøp av mat, frå 1/1-22

Kjøp av mat, frå 1/1-22
  Pris pr måltid
Frukost/kvelds/suppe/graut v/institusjon 40;-
Lunsj 42;-
Middag m/dessert v/institusjon og utkøyring 96;-

 

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-22

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-22
Pris  
Dag/nattopphald 100,00
Korttidsopphald 180,00 pr.døgn
Til toppen