Betalingssatsar for ulike tenester i avd. pleie og omsorg

Opplysningar:

Det er husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag ved siste skattelikning som vert lagt til grunn for betalingssatsen (ektefelle/sysken/barn over 18 år m/skattbar inntekt).
I tillegg vert også hjelpestønad frå folketrygda lagt til inntekt, medan omsorgsløn skal trekkjast frå.

Dersom reduksjon i inntektsgrunnlaget det siste året kan ein få redusert sats for eigenbetaling. Ved endring i pensjon/inntekt og/eller endring i sivil status har den enkelte sjølv ansvar for å senda inn nye
inntektsopplysningar til pleie og omsorg for evt. justering av betalingssatsen. Inntil ny dokumentasjon føreligg vil tidlegare innsendt betalingssats verta nytta som grunnlag.

Kontaktperson i spørsmål som gjeld eigenbetaling er Heimehjelpsformidlar Signy Osa, tlf. 56-52-70-80.

Det må betalast for minimum 1 time + kvar påbyrja ½ time.

Tryggleiksalarm : kr 212,- / mnd

Betaling for korttidsopphald, dag/nattopphald og vederlag for langtidsopphald i institusjon fylgjer satsar fastsett av Helse og Omsorgsdept.

Heimehjelp fr 1/1-23

Heimehjelp fr 1/1-23
Inntekt Betaling pr time Maks bet pr mnd
Under 2 G 220,-
2-3 G 90,00 713,-
3-4 G 172,00 1366,-
4-5 G 234,00 1884,-
5-6 G 294,00 2352,-
Over 6 G 367,00 2934,-

Kjøp av mat, frå 1/1-23

Kjøp av mat, frå 1/1-23
  Pris pr måltid
Frukost/kvelds/suppe/graut v/institusjon 40,-
Lunsj 42,-
Middag m/dessert v/institusjon og utkøyring 97,-

 

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-22

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-22
Pris  
Dag/nattopphald 105,-
Korttidsopphald 185,- pr.døgn
Til toppen