Betalingssatsar for ulike tenester i avd. pleie og omsorg

Opplysningar:

Det er husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag ved siste skattelikning som vert lagt til grunn for betalingssatsen (ektefelle/sysken/barn over 18 år m/skattbar inntekt).
I tillegg vert også hjelpestønad frå folketrygda lagt til inntekt, medan omsorgsløn skal trekkjast frå.

Dersom reduksjon i inntektsgrunnlaget det siste året kan ein få redusert sats for eigenbetaling. Ved endring i pensjon/inntekt og/eller endring i sivil status har den enkelte sjølv ansvar for å senda inn nye
inntektsopplysningar til pleie og omsorg for evt. justering av betalingssatsen. Inntil ny dokumentasjon føreligg vil tidlegare innsendt betalingssats verta nytta som grunnlag.

Kontaktperson i spørsmål som gjeld eigenbetaling er Heimehjelpsformidlar Signy Osa, tlf. 56-52-70-80.

Det må betalast for minimum 1 time + kvar påbyrja ½ time.

Tryggleiksalarm : kr 205,- / mnd

Betaling for korttidsopphald, dag/nattopphald og vederlag for langtidsopphald i institusjon fylgjer satsar fastsett av Helse og Omsorgsdept.

Prisar heimehjelp frå 1/1-21

Prisar heimehjelp frå 1/1-21
Inntekt Betaling pr time Maks bet pr mnd
Over 6 G 354,00 2831,00
5-6 G 284,00 2269,00
4-5 G 226,00 1818,00
3-4 G 166,00 1319,00
2-3 G 87,00 688,00
Under 2 G 210,00

 

Kjøp av mat, frå 1/1-21

Kjøp av mat, frå 1/1-21
  Pris pr måltid
Frukost/kvelds/suppe/graut v/institusjon 39,-
Lunsj 41;-
Middag m/dessert v/institusjon og utkøyring 94,-

 

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-21

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-21
Pris  
Dag/nattopphald 95,00
Korttidsopphald 175,00 pr.døgn
Til toppen