Betalingssatsar for ulike tenester i avd. pleie og omsorg

Opplysningar:

Det er husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag ved siste skattelikning som vert lagt til grunn for betalingssatsen (ektefelle/sysken/barn over 18 år m/skattbar inntekt).
I tillegg vert også hjelpestønad frå folketrygda lagt til inntekt, medan omsorgsløn skal trekkjast frå.

Dersom reduksjon i inntektsgrunnlaget det siste året kan ein få redusert sats for eigenbetaling. Ved endring i pensjon/inntekt og/eller endring i sivil status har den enkelte sjølv ansvar for å senda inn nye
inntektsopplysningar til pleie og omsorg for evt. justering av betalingssatsen. Inntil ny dokumentasjon føreligg vil tidlegare innsendt betalingssats verta nytta som grunnlag.

Kontaktperson i spørsmål som gjeld eigenbetaling er Heimehjelpsformidlar Beate Frøystein-Pedersen, tlf. 56 52 70 80.

Det må betalast for minimum 1 time + kvar påbyrja ½ time.

Tryggleiksalarm : kr 219,- / mnd

Betaling for korttidsopphald, dag/nattopphald og vederlag for langtidsopphald i institusjon fylgjer satsar fastsett av Helse og Omsorgsdept.

Heimehjelp fr 1/1-24

Heimehjelp fr 1/1-24
Inntekt Betaling pr time Maks bet pr mnd
Under 2 G jfr forskrift
2-3 G 93,00 736,-
3-4 G 177,00 1410-
4-5 G 242,00 1943,-
5-6 G 304,00 2426-
Over 6 G 378,00 3027,-

Kjøp av mat, frå 1/1-24

Kjøp av mat, frå 1/1-24
  Pris pr måltid
Frukost/kvelds/suppe/graut v/institusjon 42-
Lunsj 44,-
Middag m/dessert v/institusjon og utkøyring 101,-

 

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-24

Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-24
Pris  
Dag/nattopphald 95,-
Korttidsopphald 175,- pr.døgn
Til toppen