Melde inn/ følge avvik

Her kan du melde inn og følge AVVIK (ei uønska hending)

Avviksrapportering brukar ein for å avdekkje uynskte hendingar slik at det er mogleg å komme med korrigerande tiltak for å unngå gjentaking.

Ulvik herad nyttar systemet "Compilo" til avviksinnmelding og handtering.

  • ALLE tilsette er brukarar 
  • avvikshandering ved leiarane 
  • verneomboda har lesetilgang i avvikskategorien HMS
  • den tilsette kan følgja status på avviket: Fleire val - rapportering - Innlevert.
  • rapportar og statistikk

Slik får du avvikssystemet tilgjengeleg på mobilen 

Til toppen