Vedtekter og opptak


Vedtekter Ulvik Barnehage (PDF, 122 kB)

 

Opptak i Ulvik Barnehage


Opptak lov om barnehager §12 i tillegg har Ulvik herad følgjande retningsliner:

 1. Ved søknad om barnehageplass nyttar ein digitalt søknadsskjema som ein finn på heradet sine nettsider.
 2. Barnehageåret er frå 15.8 til 14.8 ( justert til aktuell barnehage- og skuleruta )
 3. Der er felles søknadsfrist for heile barnehageåret, søknadsfrist er 1.3.
 4. Hovudopptak er 15.8 ,oppstart kan og være seinare jf §16 i Lov om barnehager og på søknadskjema er det og mogelegheit for å velje oppstart 1.2 eller 1.4 Vedtekne i Ulvik heradstyre 24.02 2021 Sak 013.21
 5. Barnehagen gjev tilbod om heil eller halv plass.
 6. Nedre aldersgrense for opptak i barnehagen er 9 månader.
 7. Opptak av born vert gjort av barnehagestyrar ut frå gjeldande vedtekter. Ved ledig kapasitet kan barnehagestyrar dispensere frå omtalte fristar.
 8. Ved opptak av born i avdelingane, skal det leggjast vekt på at barnegruppa skal fungera godt, og at det er balanse med omsyn til alder, kjønn og born med vanskar.
 9. Tilflyttare som grunna jobb har rett på og behov for barnehageplass, har søknadsfrist på 1 månad.
 10. Eige opplysningsskjema skal fyllast ut før barna tek til i barnehagen.
 11. jf § 37, Lov om barnehagar: Heradet skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Heradet fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsett funksjonsevne.
Til toppen