Psykisk helse

I stillinga inngår oppfølging av brukarar gjennom praktisk hjelp og samtalar, utarbeiding av koordinator for individuell plan, familie- og nettverksarbeid

Psykiatrisk sjukepleiar inngår i heradet sitt psykososiale kriseteam.

Psykiatrisk sjukepleiar ynskjer å gje støtte og omsorg når det er trong for det i kvardagen, enten ved samtalar eller samhandling i høve til det problem den einskilde opplever som vanskeleg.

"Målsettingen med psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser".
Fra veileder- psykisk helsearbeid for
vaksne.

Sosiale tenester til vanskelegstilte:

- Praktisk bistand og opplæring
- Brukarstyrt personleg assistanse
- Avlastningstiltak
- Støttekontakt
- Omsorgslønn

 

Sjølvmordskrise? Suicidalfare?

Dersom du eller ein som står deg nær slit med tankar om å ta sitt eige liv, så søk hjelp!

Du kan ringa medisinsk nødtelefon 113 eller legevakt 116117.

Fastlegen eller psykisk helseteneste vil gi deg tid for samtale straks dersom du er i slik krise.

Fastlegane i Ulvik når du på tlf 56527040 el 40007142 på kvardagar i tida 08-16. Psykiatrisk sjukepleiar kan du og få kontakt med gjennom legekontoret.

Her kan du lesa om m.a førebygging av sjølvmord

_______________________________________________________________

Nettportal om vald i nære relasjonar og valdtekt

Til toppen