Ledig deltidsstilling i Ulvik brannvern 2%

Det er ei ledig deltidsstilling i Ulvik brannvern – 2 % stilling fast.  

Ledige stillingar som fritidskontakt

  ​ Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein  positiv og meiningsfull måte. Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan  fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller  andre menneske.  Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til  meiningsfull fritid.

Til toppen