Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygningar i eigarseksjonar. Ein eigarseksjon er ein sameigeandel i eigedom som er bygd på, med tilknytt einerett til bruk av ein av fleire bustader eller andre brukseiningar i eigedomen.

Til dømes oppdeling av bustadblokker, horisontaldelte to- og firemannsbustader, næringsbygg i fleire etasjar med ulike brukarar av etasjane og liknande.
 

Seksjonering og deling av eigedomen

Dersom eigedomen kan delast kan det vera fordelaktig å dela i eigne gnr./bnr framfor å seksjonera. Slik unngår du ein del ulemper og problem ved seinere utbygging og disponering av eigedomen.

Du må då søkja om å dela eigedomen i staden.
 

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Du må og søkja om godkjenning av byggesaka dersom seksjoneringa føreset søknadspliktig byggearbeid på bygget/tomta.

 

Korleis søkjer eg om seksjonering

Du kan ikkje få generell rettleiing/rådgjeving av kommunen. Vi rår til at du tek kontakt med advokat eller eigedomsmeklar for utabeiding av søknad og vedtekter.

 

Søknadsskjema


Send søknadskjema til kommunen, med følgjande vedlegg:

  • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eigedomsgrenser og bygg på eigedomen)
  • Planteikningar
  • Vedtekter

 

 

Sakshandsamingstid

Kommunen skal handsama seksjoneringssøknaden og registrera seksjonane i matrikkelen innan 12 veker etter at komplett søknad er motteken, jf eigarseksjonslova § 14.

Til toppen