Langtidsplass

Langtidsopphald på sjukeheim er ei heildøgns buform for personar som har trong for omfattande og tverrfagleg pleie, og som er heilt avhengige av praktisk og personleg hjelp for å klara daglege gjeremål. Opphaldet skal dekkje behovet for heildøgns pleie og omsorg, og er i nokre tilfelle ei permanent løysing fram til livets slutt.

Kriterium for tildeling

Grundig kartlegging og vurdering må utførast for å koma fram til om langtidsopphald er riktig omsorgsnivå for den enkelte. Føresetnader:

 • Alle andre alternative tenester er vorte vurdert og/eller prøvd utan noko særleg effekt.
 • Brukar med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose, som har behov for omfattande medisinsk behandling som ikkje kan ytast i heimen.
 • Brukar med omfattande døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikkje kan oppfyllast tilstrekkeleg i eigen heim eller annan tilpassa bustad.
 • Brukar som er varig ute av stand til å ta vare på eiga helse og meistra dagleglivet sine gjeremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Lovgrunnlag

Langtidsopphald i sjukeheim er heimla i Helse- og omsorgstenesteloven §3-2 punkt 6, bokstav c.

 

Kva får du?

Tenesta vert tildelt for ein lengre periode eller som eit opphald livet ut.

 • Medisinsk behandling og pleie ved sjukdom.
 • Medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikkje krev sjukehusinnlegging.
 • Etterbehandling frå sjukehus.
 • Brukarane får individuell pleie, behandling, tilsyn og rettleiing, der målet er at dei skal greie seg mest mogeleg sjølv.
 • Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og framtidige omsorgsbehov.
 • All pleie og omsorg vert gitt i samarbeid med autorisert helsepersonell.
 • Legemiddelhandtering vert utført av autorisert helsepersonell etter instruks frå lege.
 • Tilbod om å delta på sosiale aktivitetar ved institusjonen.
 • Pasientar med behov for langvarige og koordinerte tenester, skal få tilbod om å få utarbeidd ein individuell plan jf. Lov om pasientrettigheter § 2-5, jf. Helse- og omsorgstenesteloven § 7-1.
 • Fri transport til behandling hjå spesialisthelsetenesta.
 • Fri tannbehandling ved offentleg tannklinikk.
 • Pleie og omsorg ved livets slutt.

Kva må du gjera?

 • Søkja tildelingskontoret om langtidsopphald på sjukeheim.
 • Gje naudsynt informasjon ihht. ”Forskrift for vederlag for opphald i institusjon”, jf. Helse- og omsorgstenesteloven § 11-2.
 • Gjere deg kjend med innhaldet i vedtaket, tenesteskildringa og orienteringa om vederlag for opphaldet.
 • Ta kontakt ved behov for informasjon, råd, rettleiing og evt klage.
 • Den einskilde brukar utfører sjølv det ho/han meistrar.
 • Ha forståing for at vedtaket kan endrast ved endring av funksjon.
 • Brukaren er ansvarleg for verdisaker/gjenstandar som vert tekne med til institusjon.
 • Syte for at kleda er merka med namn.

Kva koster det?

Vederlag for opphaldet vert kravd inn med heimel i ”Forskrift for vederlag for opphald i institusjon”, jf. Helse- og omsorgstenesteloven § 11-2.

 

Slik søkjer du:

 1. Last ned søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester (PDF, 115 kB)

 2. Beskriv behovet ditt for hjelp
  Send inn søknadsskjema til tildelingskontoret i vanleg post.

Sørviserklæring (PDF, 11 kB) (PDF, 91 kB)

Til toppen