Korttidsopphald

Korttidsopphald kan tildelast for rehabilitering, observasjon og medisinsk vurdering som ikkje krev sjukehusinnlegging. Opphald kan forlengast til potensialet vert vurdert som nådd.

Kvifor?

 

 • Tenesta skal nyttast for å utgreia tenestemottakaren si evne til eigenomsorg, og for å vurdera behov for framtidige tenester/tenestenivå.
 • Tenesta vert nytta i ein avgrensa periode for tenestemottakarar som på grunn av sjukdom/endring i funksjonsnivå treng omfattande tilsyn og hjelp.
 • Brukar opprettheld og/eller trenar opp funksjonar.
 • Medisinsk utgreiing og/eller behandling.
 • Rehabilitering.
 • Førebyggjing og lindring av fysiske og psykiske symptom.

Kriterium for tildeling

 • Pasientar som for ein tidsavgrensa periode treng døgnkontinuerleg observasjon, vurdering, pleie, behandling, tilsyn og/eller opptrening/rehabilitering, eller omsorg ved livets slutt. Det vil alltid verta vurdert om naudsynt helsehjelp kan bli gjeven på ein fagleg forsvarlig måte i heimen. Ved behov for observasjon og vurdering må det først avklarast om behovet er av ein slik art at naudsynt helsehjelp må ytast av spesialisthelsetenesta.
 • Brukarar som har ein kronisk sjukdom med dødeleg utgang, og har behov for eit kortare/lengre opphald i samband med:
  • Observasjon og vurdering av medisinsk behandling.
  • Observasjon og oppfølging av palliativ (lindrande) behandling.
  • Eige ynskje om å avslutta livet på sjukeheim.

Lovgrunnlag

 

Korttidsopphald i institusjon er lovpålagt med heimel i Helse- og omsorgs-tenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav c.

Kva må du gjera?

 • Søk via søknadsskjema her.  (PDF, 115 kB)
 • Ta kontakt ved behov for informasjon, råd, rettleiing og ev. ved klage.
 • Gjere deg kjend med innhaldet i vedtaket.
 • Den enkelte brukar utfører det han/ho meistrar sjølv.
 • Ta ansvar for verdisaker som tvert tekne med til institusjonen.
 • Sørgje for at private klede er merka.
 • Sørgje for transport og betaling til og frå institusjonen.


Kva koster det?


Vederlag for opphaldet vert krevd ihht. ”Forskrift for vederlag for opphald i institusjon”, jf. Helse- og omsorgstenestelova § 11-2.

Slik søker du:

 1. Last ned søknadsskjema om helse- og omsorgstenester (PDF, 115 kB)
 2. Beskriv behovet ditt for hjelp
 3. Send inn søknadsskjema til tildelingskontoret i vanleg post ev. levèr i postkassa ved Omsorgstunet

Betaling etter satsar fastsett i forskrift. 

Prisar

Sørviserklæring (PDF, 16 kB) (PDF, 91 kB)

Til toppen