Ergoterapi til barn og unge

Her er nokre av dei tinga ein ergoterapeut kan bidra med i Leik og Le – Aktive barn og unge:

 • Observasjon og kartlegging av aktivitetar
 • Tilrettelegge aktiviteten - aktivitetsanalyse,
 • Redusere vanskegrada - finne alternative aktivitetar for dei som har utfordringar
 • Redusere stimuli
 • Fysisk tilrettelegging av omgivnadane både inne og ute

Ergoterapeuten kan også bidra i planlegging og tilrettelegging for overgang frå barnehage til skule, grunnskule til vidaregåande og frå heim til eigen bustad, og er ofte med i ansvarsgrupper/koordinator og utarbeiding av individuell plan.

Barnehage:

 • Tilpasse leik og aktivitet
 • Kartlegge og trene på finmotorikk/blyantgrep
 • Trene på å vere sjølvstendig i ulike aktivitetar
 • Tilrettelegge omgivnadane:
  • Det kan vere fysisk,
  • Legge til rette for leik med andre
  • Redusere stimuli for dei som trenger skjerming

Skule:

 

Ergoterapeutar kan vere ein del av tilbodet til elevar med samansette læringsvanskar eller forsinka finmotorisk utvikling som trenger tilpassa opplæring.

 • Ved hjelp av «kvardagsmeistring» - det vil sei tilrettelegging og trening på grunnleggande ferdigheiter i skulekvardagen, som:
  • Skrive
  • Klippe
  • Vere sjølvstendig i påkledning
 • Kartlegge og tilrettelegge for elever med sansemoduleringsvanskar som fører til uro og konsentrasjonsproblem
 • Tilrettelegge for deltaking i aktivitetar i friminutta saman med andre elevar.

Heime:

 • Tilrettelegge for leik – inne og ute
 • Trene og tilrettelegge for å bli sjølvstendig i ønska aktivitetar, som for eksempel å klare seg på badet sjølv eller ete sjølv.
 • Tilrettelegge for å lette omsorgsoppgåver for pårørande ved bruk av tekniske hjelpemidlar eller velferdsteknologi
Aina Samnøy
Ergoterapeut
E-post
Mobil 40 00 71 91
Til toppen