Helsestasjon

Helsestasjonen yter helsefremjande og førebyggjande arbeid for born, unge og familiane deira.
Tlf: 56527042 Mobil: 40007143

 Ulvik har 1 stilling som helsesyster. Ho arbeider med:
- Helsestasjon for barn 0-5 år
- Skulehelsetenesta i grunnskulen og vidaregåande skule
- Helsestasjon for ungdom
- Miljøretta helsevern (reisemedisin, helseopplysning, vaksinasjon)
- Flyktningetenesta
- Tverrfagleg samarbeid/samarbeidsgrupper

Helsestasjon for ungdom
Ope måndagar kl. 14.00 -14.30 (8.klasse og oppover)
Stengt i skuleferiar

 

HPV vaksine

 

Nettportal om vald i nære relasjonar og valdtekt

Barne-,ungdoms-og familiedirektoratets nettsted "Foreldrehverdag"

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 08.03.2017