Fysio- og ergoterapi

Opningstider Ulvik fysioterapi:
Mån, tys, ons og fredag kl 08-15
Torsdagar ope kl 08- 16:30 

Fysioterapeutar er autorisert helsepersonell og har et sjølvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten er en viktig del av eit tverrfaglig rehabiliteringstilbud. Fysioterapeutens kompetanse i å vurdere sammanhengar mellom funksjonsproblem og bidra til tiltak og opptrening som kan styrke pasientens funksjonsnivå. Fysioterapeuten arbeidar med folk i alle aldersgrupper. Fysioterapeuten foretar kartlegging, risikovurdering og driv rådgivning, bevisstgjering og tilrettelegging for å skape eit helsefremjande arbeidsmiljø, både på et organisatorisk nivå, gruppe- og individ-nivå.

 

Ergoterapeut er autorisert helsepersonell. Ergoterapeutar er ekspertar på meiningsfull aktivitet og deltaking. Ergoterapeutar fremjar aktivitetsutføring, tilretteleggjer aktivitetar og utviklar inkluderande omgjevnader for at flest mogeleg skal oppleve deltaking og tilhøyrnad. Ergoterapeutar bidreg til å finne løysingar når det oppstår eit gap mellom helse og krava i kvardagen. Ergoterapeutar er etter ressursar samt løysingar og jobbar for å hindre uønska konsekvensar av sjukdom eller skade, og bidreg til å lukke gapet. Mange ergoterapeutstillingar er knytt til helsefremjing, førebygging, behandling, habilitering og rehabilitering. Ergoterapeutar jobbar både med personar, grupper, befolkning og med samfunnssystemer.

 

Den kommunale fysio- og ergoterapitenesta tilbyr undersøkingar og tiltak til menneske som har problem knytt til rørsle og aktivitet. Terapeutane jobbar saman med den det gjeld for å finna tiltak og gode løysingar for den enkelte. Fysio- og ergoterapitenesta driv også helsefremjande og førebyggjande arbeid. Målet er å redusera risikofaktorar som kan føra til nedsett helse. I Ulvik herad er det to kommunale fysioterapeutar i 100% stilling. Du finner dei på instituttet i sentrumsbygget, der det er fokus på kurativ behandling av pasienter ved timebestilling. Ein dag i veka er fysioterapeuten på omsorgstunet og ein dag i veka på helsestasjonen. Det er eit stort fokus på tverrfaglig sammarbeid og oppfølging av alle aldersgrupper i kommunen. Ulvik herad har ein ergoterapeut. Kontoret til ergoterapeuten er på Ulvik omsorgstun og er tilgjengeleg der på kvardagar.

Kva må du gjera?

Du kan ta direkte kontakt med oss.


Kva får du?
Observasjon, undersøking og vurdering 

 • Kartlegging av funksjon og råd om å tilpasse aktivitetar og arbeidsvanar 
 • Råd og rettleiing for å betre eller bevara funksjon og førebyggja sjukdom og skade
 • Tilrettelegging av dei fysiske omgjevnadane heime, i barnehagen, på skulen eller arbeidsplassen
 • Trening med sikte på at du skal klare viktige daglege funksjonar 
 • Utprøving, hjelp til søknad om og opptrening i bruk av tekniske hjelpemiddel
 • Råd og rettleiing til pårørande/foreldre og andre samarbeidsgrupper 
 • Gruppetrening
 • Individuell behandling 
 • Vere med på å setje realistiske mål for habilitering/rehabilitering 
 • Vera med å utarbeide Individuell plan
 • Oppfølging etter utskriving frå institusjon/sjukehus
 • Førebyggjande tiltak i skule/barnehage
 • Kvardagsrehabilitering

 

Kontaktinfo - kommunale fysio- og ergoterapeutar

Namn

Ansvar

Telefon

Aina Samnøy

Ergoterapeut

40007191

Trude Fosse 

Fysioterapeut

40007193 

Stine Øvshus

Fysioterapeut

40007192

     

 

Rehabilitering:


Treng du tilrettelegging for å meistra livet ditt? Rehabilitering er ein prosess der ein person skal gjenvinna tapt funksjon etter skade eller sjukdom, fysisk eller psykisk (evt grunna rusproblem). Rehabilitering kan skje med personen innlagt i institusjon eller i heimen.

Kommunen løyser desse oppgåvene i eit tverrfagleg samarbeid. Vi har eit Koordinerande tema der medlemmene er:

Ergoterapeut som er kommunen sin rehabiliteringskoordinator
Kommuneoverlege
NAV-kontoret
Leiar helse og omsorg
Helsesjukepleiar
Avd.sjukepleiar helse og omsorg
Psykiatrisk sjukepleiar


Ved behov for rehabilitering: Kontakt koordinator på tlf 40007191 el 56527080 eller meld behovet gjennom fastlegen din.

Personar som har trong for omfattande og langvarige tenester, har rett til å få laga ein Individuell Plan (IP). Dersom du meiner du har rett til - og behov for ein slik plan, skal du ta kontakt med rehabiliteringskoordinatoren, eller ein annan du kjenner i teamet

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 11.01.2021
Eksterne lenker