Fysio- og ergoterapi

Opningstider Ulvik fysioterapi:
Mån, tys, ons og fredag kl 08-15
Torsdagar ope kl 08- 16:30 

Fysio- og ergoterapitenesta er ein del av Ulvik herad sitt helsetilbod. Målet for tenesta er at barn, vaksne og eldre skal meistre livet og kvardagen på eigne premissar.

Ulvik herad har tilsett både fysioterapeut og ergoterapeut. I tillegg har heradet driftsavtale med privatpraktiserande fysioterapeut.

Den kommunale fysio- og ergoterapitenesta tilbyr undersøkingar og tiltak til menneske som har problem knytt til rørsle og aktivitet. Terapeutane jobbar saman med den det gjeld for å finna tiltak og gode løysingar for den enkelte. Fysio- og ergoterapitenesta driv også helsefremjande og førebyggjande arbeid. Målet er å redusera risikofaktorar som kan føra til nedsett helse.

Kva må du gjera?

Du kan ta direkte kontakt med oss.


Kva får du?
Observasjon, undersøking og vurdering 

 • Kartlegging av funksjon og råd om å tilpasse aktivitetar og arbeidsvanar 
 • Råd og rettleiing for å betre eller bevara funksjon og førebyggja sjukdom og skade
 • Tilrettelegging av dei fysiske omgjevnadane heime, i barnehagen, på skulen eller arbeidsplassen
 • Trening med sikte på at du skal klare viktige daglege funksjonar 
 • Utprøving, hjelp til søknad om og opptrening i bruk av tekniske hjelpemiddel
 • Råd og rettleiing til pårørande/foreldre og andre samarbeidsgrupper 
 • Gruppetrening
 • Individuell behandling 
 • Vere med på å setje realistiske mål for habilitering/rehabilitering 
 • Vera med å utarbeide Individuell plan
 • Oppfølging etter utskriving frå institusjon/sjukehus
 • Førebyggjande tiltak i skule/barnehage
 • Kvardagsrehabilitering

 

Kontaktinfo - kommunale fysio- og ergoterapeutar

Namn

Ansvar

Telefon

Reidun Stavestrand

Ergoterapeut

40007191

Trude Fosse 

Fysioterapeut

40007193 

Stine Øvshus

Fysioterapeut

40007192

     

 

Rehabilitering:


Treng du tilrettelegging for å meistra livet ditt? Rehabilitering er ein prosess der ein person skal gjenvinna tapt funksjon etter skade eller sjukdom, fysisk eller psykisk (evt grunna rusproblem). Rehabilitering kan skje med personen innlagt i institusjon eller i heimen.

Kommunen løyser desse oppgåvene i eit tverrfagleg samarbeid. Vi har eit Koordinerande tema der medlemmene er:

Ergoterapeut som er kommunen sin rehabiliteringskoordinator
Kommuneoverlege
NAV-kontoret
Leiar helse og omsorg
Helsesjukepleiar
Avd.sjukepleiar helse og omsorg
Psykiatrisk sjukepleiar


Ved behov for rehabilitering: Kontakt koordinator på tlf 40007191 el 56527080 eller meld behovet gjennom fastlegen din.

Personar som har trong for omfattande og langvarige tenester, har rett til å få laga ein Individuell Plan (IP). Dersom du meiner du har rett til - og behov for ein slik plan, skal du ta kontakt med rehabiliteringskoordinatoren, eller ein annan du kjenner i teamet

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 03.01.2020
Eksterne lenker