Ulvik sjukeheim

Sjukeheimen har 21 sengeplassar.

Korttidsplassar, langtidsplassar og avlasting. 

Plass i sjukeheim er ein type buform som er tiltenkt dei som ikkje kan få dekka sitt hjelpebehov gjennom døgnet i eigen heim når det gjeld mellom anna sjukdom, rehabilitering, medisinsk behandling og liknande, men som ikkje treng opphald i sjukehus.
 

Korttidsopphald (Rehabilitering, utgreiing, akuttplass, palliasjon) 

For personar med forbigåande funksjonssvikt som fylgje av skade, sjukdom e.l.som gir behov for heildøgnsomsorg i institusjon, inkl. medisinsk utstyr, behandling, rehabilitering, ernæring, aktivisering, kartlegging av funskjonsnivå og av vidare hjelpebehov, m.m. 

Opphaldet kan og nyttast til avlasting for pårørande.

Betaling etter satsar fastsett i forskrift. 

Søknadsskjema

Prisar

Sørviserklæring (PDF, 16 kB)

 

Langtidsplass

Gjeld personar med samansette pleie- og omsorgsbehov som treng døgnkontinuerleg tilsyn og pleie, og der nødvendig helsehjelp ikkje kan dekkast i heimen. 

Søknadsskjema

Prisar

Sørviserklæring (PDF, 11 kB)

Avlastningsopphald

For pårørande med store og langvarige omsorgsoppgåver. Tenesta skal støtta privat omsorgsarbeid.  

Søknadsskjema

Sørviserklæring (PDF, 10 kB)

Inntaksnemnda handsamar søknader til ulike typar institusjonsopphald. 
Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans.

Sist endra 12.01.2016