Ulvik omsorgstun

Omsorgstunet har plass til ca .18 pasientar. Det vert gjeve tilbod både til korttids- og langtidspasientar. Me har eit heilskapleg tilbod for menneske med demens gjennom ei nystarta utgreiingseining, og dagtilbod 5 dagar i veka.

Målsetjinga er at brukar og pårørande skal føla seg trygge og bli godt tekne vare på. Bebuarane sine interesser og behov er viktige. Me ynskjer at bebuar sine eigne ressursar skal brukast så lenge det er mogeleg.

Sist endra 02.07.2020