Rådmann

Rådmannen er øvste administrative leiaren i kommunen. Rådmannen skal sjå til politiske vedtak vert iverksett og at kommunen si drift er i samsvar med lov, regelverk og politiske vedtak. Rådmannen har vide fullmakter til å styre drifta av kommunen innanfor dei delegeringar som kommunestyret har gitt.


Rådmannen og støttepersonalet har kompetanse innanfor økonomi, personal, arkiv, informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Plan- og utviklingskompetanse er sentrale arbeidsoppgåver.
Støttepersonalet skal gje hjelp og råd til rådmannen og leiarane av resultateiningane i å utvikle kommune i den retninga som er ønskjeleg.

Støttefunksjonane vert etterspurd av leiarane i organisasjonen.

Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 12.08.2016

Kontakt

Reidar  Meel
Reidar Meel
Konst. rådmann