Heradsstyrevalet 2019: Rett til å krevja seg friteken frå val. Frist 23.april

Val - Klikk for stort bilete 11.april gjekk det ut brev til kandidatane på listeforslaga til heradsstyrevalet vedk. retten til å krevje fritak frå val til heradsstyre.  

 Rett til å krevja seg friteken frå val til heradsstyret har (jf. Vallova § 3-4):

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

I møte 10.april vedtok Valstyret å setje fristen til 23.april. 

Dersom ein kandidat vil nytta seg ein av dei ovanfor nemnde fritaksgrunnane, må dette meldast til valstyret innan 23.april 2019 elles mistar ein retten til å verta stroken frå listeforslaget.

Krav om fritak må vera skriftleg. Send per post eller e-post til postmottak@ulvik.kommune.no

Dersom kravet om fritak ikkje er kome inn til valstyret innan fristen går ut, har kandidaten mista retten til å krevja fritak.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 12.04.2019