Ledig stilling som fysioterapeut, 100% fast

Helse - og omsorg i Ulvik har eit ledig fast 100% stilling med oppstart 01.01.2024

Me søker etter ein medarbeidar som er nysgjerrig, motivert, positiv og pliktoppfyllande. Me har mange spanande arbeidsoppgåver i kommunen og ser etter ein fysioterapeut som likar varierte oppgåver, er fleksibel og likar å arbeide sjølvstendig, men også i team.

Søknadsfrist:  08.10.2023

Kommunen har eige lokale for kurativ behandling i Ulvik sentrum. Fysioterapeuten vil inngå i eit tett samarbeid med helsestasjon, skulehelseteneste, rehabilitering, omsorgstun og arbeide i tverrfaglege team.

Sentrale arbeidsoppgåver

 • Setje seg inn i og følgje opp retningsliner og planar for fysioterapitenesta i heradet.
 • Følgje opp henviste pasientar i tråd med fysioterapitenesta si tenesteplan og prioriteringsnøkkel
 • Driva eit aktivt tilbod om fysioterapi for ulike pasientgrupper etter behov på institutt.
 • Oppfølging av pasientar innan helsestasjon og skulehelseteneste, kommunelege og i institusjon
 • Kartlegging, testing og funksjonsvurdering av pasientar
 • Rettleiing av pasientar individuelt og i gruppe
 • Fokus på tverrfagleg samarbeid og teamarbeid, samt koordinerande arbeid.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Bidra i utviklinga av fysio- og ergoterapitenesta og til ein kvar tid vera fagleg oppdatert.
 • Det må påreknast behandling heime hjå brukar

Ynskja kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjend fysioterapeut.
 • Du må ha god skriftleg og munnleg framstillingsevne.
 • Du må vera fleksibel, fagleg engasjert, løysningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Du må kunne arbeide strukturert og målretta
 • Personlege eigenskapar og evne til å gjennomføre arbeidsoppgåver vil verte særleg vektlagt.
 • Du må ha evne til å jobbe i team og ha erfaring med å jobbe tverrfagleg.

Me kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Ei verksemd i utvikling
 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Fleksibel arbeidstid

Søknadsfrist: 08.10.2023

Ulvik herad er opptatt av å reflektere mangfaldet i befolkninga og oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsett funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Har du ynskje om unntatt offentligheit må dette grunngjevast i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du vert varsla dersom ønsket ikkje kan takast til følge. Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må leggast fram ved tilsetting.

Tilsetjing vil skje på dei vilkår og med dei plikter som føl av gjeldande lovverk, reglement og tariffavtaler.

Søk elektronisk her
Merk søknad med saksnr: 23/874

 

Kontaktperson ved spørsmål om stillinga:

Torstein Kvåle Hellesnes
4007136
torstein.hellesnes@ulvik.kommune.no

Til toppen