Ledig leiarstilling ved Ulvik Omsorgstun

Ulvik Herad søkjer etter ny leiar for sjukeheimen ved Ulvik Omsorgstun. Som leiar for sjukeheimen kjem du til å inngå i leiargruppa til kommunalsjef for helse og velferd. Du vil ha ansvar for somatisk og skjerma eining i nye flotte lokale.

Søknadsfrist: 24. september 2023

Stillingsskildring

Oppgåver:

 • Ansvar for dagleg drift: Organisering og planlegging av arbeidskvardagen. Sikre nok
  bemanning med rett kompetanse.
 • Stedfortredar for kommunalsjef for Helse og Velferd
 • Syte for at me tilbyr tenester med høg kvalitet og i tråd med lovkrav og lokale føringar.
 • Planlegging av arbeidstid inkludert arbeid med årsturnus, arbeidsplan, bemanningsplan og ferieavvikling
 • Bidra i prosessar for å rekruttere og tilsetje
 • Personalansvar og fagansvar
 • HMT og kvalitetsarbeid
 • Samarbeid med tillitsvalde og verneombod
 • Systemansvar
 • Vera ein synleg og motiverande leiar
 • Sjukepleiefaglege oppgåver i drift

Lista er ikkje uttømmande

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar, eller anna relevant helsefagleg utdanning
 • Leiarutdanning og/eller leiarerfaring
 • Kompetanse på turnusplanlegging og arbeidstid er ynskjeleg
 • Gode IT-kunnskapar
 • Sertifikat klasse B er ynskjeleg, men ikkje eit krav

Personlege eigenskapar

 • Du er fagleg sterk og har evne til å motivera og rettleia tilsette
 • Du jobbar effektivt, strukturert og bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Du er fleksibel og serviceinnstilt med god evne til samarbeid og kommunikasjon

Søkjarar må kunne leggja fram politiattest etter helse og omsorgstenestelova §5-4

Me kan tilby

 • Ein spanande jobb der du får utfordra deg sjølv og bidra til å finne gode framtidsretta løysingar for helse og omsorgstenestene
 • Arbeid på dagtid, utan helgebelastning
 • Kontor i nytt flott lokale
 • Ein triveleg arbeidsplass i verdas flottaste bygd
 • Løn etter avtale og kompetansenivå

Nærare informasjon om stillinga får du ved å kontakta vår rådgjevar hjå Headvisor,
Per Jorem tlf. 40021560.
Søknadsskjema

Alle førespurnadar til Headvisor blir handsama konfidensielt inntil anna er avtalt.

Søknadar vert vurdert løpande fram til søknadsfristen går ut.
Søknadsfrist: 24. september

Til toppen