100% fast stilling som teamleiar for sosiale tenester

Oppstart: Snarast

Søknadsfrist: 31.07.2024

Tilsetjingstilhøve: Fast

Om stillinga

Heradet har ansvar for eit tilbod om sosiale tenester og rettleiing, og me søkjer no etter rett person til å vera pådrivar for tenesteutvikling og samanheng i tenestene, og som kan leie eit samansett team i ei felles retning. Kjerneoppgåvene for stillinga vil vera sakshandsaming etter sosialtenestelova og dei øvrige kommunale tenestene i NAV. Føremålet med dei sosiale tenestene er å betra levekår for vanskelegstilte, og bidra til økonomisk og sosial tryggleik, samt førebygging av sosiale vanskar. Tenester til flykntingar, samt rus og psykisk helse vil verta knytt til dette teamet og underlagt team-leiaren.

Dei siste åra har me hatt gode resultat med ei tett kopling mellom sosialtenestene, og rus og psykisk helse. Me ynskjer å byggje vidare på dette med eit tverrfagleg team for arbeid, inkludering og meistring. Nasjonalt er utanforskap ei stor utfordring og det er særs mange som står på utsida av arbeidslivet av ulike grunnar. I tida framover vil det vera ei satsing å få flest mogeleg i arbeid og aktivitet. Dette er tett knytt til psykisk helse og sosial situasjon. Gode lokale tenester som bidreg til å hjelpe folk ut i aktivtet og inn i fellesskap er avgjerande for eit godt lokalsamfunn, både for enkelt-personar, den generelle folkehelsa, og for den totale samfunnsøkonomien.

I teamet får du med deg fagansvarleg flyktningkoordinator og fagansvarleg for rus og psykisk helse.

Har du rett kompetanse og erfaring frå NAV, samt eit engasjement for gode tenester i små lokalsamfunn? Då er det deg me er ute etter! Søk på stillinga, me ser fram til å møte deg.

 

Oppgåver

-          Sakshandsaming, vedtak og oppfylgjing av klagesaker

-          Sikre det kommunale ansvaret for sosiale tenester, som inkluderer:

o   Sosialhjelp

o   Gjeldsrådgjeving

o   Bustadsosialt arbeid

o   Arbeidsretta oppfølging

-          Ansvar for dagleg drift av teamet og fordeling av oppgåver

-          Følgje opp teamet i det daglege, bidra til tilhøyrsle og felleskap i teamet

-          Vera eit bindeledd mellom overordna prioriteringar og den daglege drifta

-          Bidra til utvikling av tenestene

-          Bidra til god ressursutnytting og gode synergieffektar mellom ulik kompetanse i teamet

-          Ha ansvar for drift av lågterskeltilbod «Tunet»

 

Stillinga vil representere fagområdet inn i leiarguppa for helse og velferd.

 

Ynskja kvalifikasjonar

-          Relevant sosialfagleg 3-årig høgare utdanning, helst sosionomutdanning

-          Førarkort klasse B

-          Erfaring frå NAV og sosialt arbeid

-          God IT-kompetanse

-          Erfaring med fagsystemet Socio er ein fordel

-          Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på

 

Personlege eigenskapar

-          Fleksibilitet

-          Fagleg engasjement

-          Eit ynskje om å utvikle gode tenester i ein liten kommune

-          Samarbeidsevner

-          Sjølvstendig og ansvarsbevisst

Søkjarar må kunne legge fram politiattest etter helse og omsorgstenestelova §5-4

 

Me kan tilby

-          Løn etter gjeldande tariff og lokale føringar

-          Kontorplass på sentrumsbygget i Ulvik sentrum

-          Mobiltelefon og PC

-          Ein arbeidsplass med stor variasjon og mange dyktige kollegaer

 

 

Om arbeidsgjevar

Helse og velferd i Ulvik herad er ei eining med om lag 50 årsverk og har eit tenestetilbod som omfattar sjukeheim, heimesjukepleie, legekontor, skulehelseteneste og helsestasjon, heimehjelp, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rus, sosialtenester, flyktningtenester. Me har lokalar i Ulvik sentrum og på Ulvik Omsorgstun som var nytt i 2020. Som tilsett hos oss vert du del av eit arbeidsmiljø med flotte folk og stort mangfald i både alder, kjønn, utdanning, erfaring og bakgrunn.

 

Om Ulvik

Idyllisk plassert inst i Hardangerfjorden finn du Perla i Hardanger, Ulvik.

Spektakulær natur frå fjord til fjell og bre inviterer til friluftsliv heile året. Me har aktive kultur- og idrettsmiljø, idrettshall, svømmehall, og langrennsarena med lysløype. Konsertar og festivalar, frukt og siderproduksjon, poesi og sogelag står for eit mangfald av dei sjeldne .

Meir informasjon finn du på Hardanger | Ulvik (hardangerfjord.com)

 

For meir informasjon ta kontakt med 

Torstein Kvåle Hellesnes 

Kommunalsjef helse og velferd

4000 7136 | torstein.hellesnes@ulvik.kommune.no

 

 Søk elektronisk ved å bruke skjema.

 Søknadskjema

Merk søknaden med saksnr. 24/998

Til toppen