Reglement for lading av el-bilar på arbeidsplassar i Ulvik herad

Føremålet med reglementet er å leggja til rette for bruk av ladarar til el-bilar ved kommunale bygg i Ulvik herad. Kommunevåpen Ulvik - Klikk for stort bilete 

Gratis lading av bilar er ikkje ein god praksis, og det er naturleg at bruk av bil medfører drivstoffkostnadar. Arbeidsgjevar har inga plikt til å leggja til rette for dei tilsette som må bruka bil til og frå arbeidsplassen.

Ulvik herad sine tilsette har høve til å lada ved fylgjande kommunale bygg:

  • 2 hurtigladarar ved Omsorgstunet

Det er montert 2 ladestasjonar for hurtiglading av el‐bilar på parkeringsplass ved hovudinngang. Kvar ladestasjon får straum frå eigen kurs frå hovudfordelingstavle.

  • 4 ikkje-hurtigladarar ved Omsorgstunet

Det er montert enkle 2/16 rundstift industri‐stikkontaktar for vedlikehaldslading av el‐bilar på parkeringsplass ved hovudinngang. Stikkontaktar får straum frå hovudfordelingstavle med 1 16A kurs pr. uttak.

  • 1 ikkje-hurtigladar ved S-bygget (manglar skilt om El-lading, er i dag i ustand)

 

Arbeidsgjevar kan ikkje garantera at ladepunkt er ledige, lading skal gå føre seg etter «fyrste mann til mølla»- prinsippet. Tenestebilar skal alltid prioriterast.

 

Ein føreslår at tilsette som ynskjer å nytta ladepunkt på arbeidsplassen skal kjøpa månadskort eller årskort. Desse kan kjøpast i Tenestetorget.

 

 

 

Prisar:

  • Bruk av ladepunkt med hurtiglading: kr 100 pr mnd eller kr 900 pr år.
  • Bruk av enkle ladepunkt (ikkje-hurtigladarar): kr 50 per mnd eller kr 400 pr år

Satsane gjeld i 2022, og det vert ny vurdering i desember 2023.

Det er BKK hurtigladarar bak Coop Prix, og det vert opplyst for besøkjande.

Ladepunkt ved kommunale bygg skal som hovudregel ikkje nyttast av besøkjande i 2022. Det er behov for meir utbygging. Dette skal kartleggjast.

Tilsette som ynskjer å vera med i ordninga, må kjøpa gyldig bevis på Tenestetorget.

Det er forbode å lada el-bilar frå vanlege stikkontaktar, skøyteledningar, og liknande.

Til toppen