Betalingssatsar for ulike tenester i avd. pleie og omsorg

 

Opplysningar:

Det er husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag ved siste skattelikning som vert lagt til grunn for betalingssatsen (ektefelle/sysken/barn over 18 år m/skattbar inntekt).
I tillegg vert også hjelpestønad frå folketrygda lagt til inntekt, medan omsorgsløn skal trekkjast frå.

Dersom reduksjon i inntektsgrunnlaget det siste året kan ein få redusert sats for eigenbetaling. Ved endring i pensjon/inntekt og/eller endring i sivil status har den enkelte sjølv ansvar for å senda inn nye
inntektsopplysningar til pleie og omsorg for evt. justering av betalingssatsen. Inntil ny dokumentasjon føreligg vil tidlegare innsendt betalingssats verta nytta som grunnlag.

Kontaktperson i spørsmål som gjeld eigenbetaling er Heimehjelpsformidlar Signy Osa, tlf. 56-52-70-80.

Det må betalast for minimum 1 time + kvar påbyrja ½ time.

Tryggleiksalarm : kr 205,- / mnd

Betaling for korttidsopphald, dag/nattopphald og vederlag for langtidsopphald i institusjon fylgjer satsar fastsett av Helse og Omsorgsdept.

Prisar heimehjelp frå 1/1-21
Prisar heimehjelp frå 1/1-21
InntektBetaling pr timeMaks bet pr mnd
Under 2 G210,00
2-3 G87,00688,00
3-4 G 166,001319,00
4-5 G226,001818,00
5-6 G284,002269,00
Over 6 G354,002831,00
Kjøp av mat, frå 1/1-21
Kjøp av mat, frå 1/1-21
 Pris pr måltid
Frukost/kvelds/suppe/graut v/institusjon39,-
Middag m/dessert v/institusjon og utkøyring94,-
Lunsj41;-
Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-21
Kortidsopphald/rehab. plass institusjon, frå 1/1-21
Pris 
Dag/nattopphald95,00
Korttidsopphald 175,00 pr.døgn
Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 20.01.2021