Om Ulvik Barnehage

IMG_5761 Barnehage.JPG - Klikk for stort bilete IMG_5753 Barnehage.JPG - Klikk for stort bilete

 

Kor: 

Kart
Ulvik Barnehage

Barnehagen ligg på Lekve, ca 2 km frå sentrum. Me har eit stort og spennande uteområde og eit nærmiljø/ naturområd som me nyttar oss av.

Ulvik herad er ein heilskap og barnehagen er ein del av denne. Den er ein møteplass der innbyggjarane i alderen 10 mnd til 6 år kan bløma og utvikle seg i eit sosialt fellesskap. Så lenge det et barn i barnehagen, skal det vera dyktige og engasjerte vaksne som tek ansvar for den enkelte og heilskapen.

Det faglege nivået i barnehagen er høgt, og me har i hovudsak berre heile stillingar med  50% pedagogar. Barnehagen har 13 årsverk fordelt på 15 tilsette, og den er delt inn i 4 avdelingar der to av dei er for aldersgruppa 10 månader - 3 år. 

Barnehagen er med i samarbeidet hardanger/Voss om Tilsyn og Vurdering. Dette skal vera med på å sikre kvaliteten på barnehagetilbodet.

Hovudmålet for barnehagen er "ein plass der alle trives". Målet gjeld for barn og vaksne og skal nås gjennom fylgjande delmål: Den enkelte skal bli sett og høyrt, få utfordringar og oppleve meistring. Dei skal kjenne tryggleik, respekt og likeverd, oppleve glede og humor og vera med på å bestemme / påverke eigen kvardag.


Ulvik barnehage er medlem av den internasjonale miljøorganisasjonen FEE. (Foundation for Enviromental Education) og fekk grønt flagg i 2008. 

Satsingsområdet   for 2015 - 2016 er "Barns trivsel - vaksne sitt ansvar" med akstra forkus på språk.

 

Ulvik heradstyre har gjort fylgjande vedtak for barnehagetilbodet i Ulvik:

  • Ulvik herad skal ha full barnehagedekking heile året. Det betyr at dei skal få det tilbodet dei har behov for innafor dei tilboda som barnehagen tilbyr.
     
  • Barnehagen skal ha 50% pedagogdekking
     
  • Barnehagen skal ha differensiert foreldrebetaling for foreldre/føresette med låg betalingsevne
Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 19.08.2015