Om Ulvik Barnehage

Ulvik bhg 2019  - Klikk for stort bilete

 

Kor: 

Kart
Ulvik Barnehage

Barnehagen ligg på Lekve, ca to km. Frå Ulvik sentrum. Me har stort og flott uteområde, og tilgang til eit nærmiljø der me kan få både natur og kulturopplevingar.

Ulvik herad er ein heilskap og barnehagen er ein viktig del av denne. Barnehagen skal tilby dei yngste innbyggjarane  ein god samspels- og utviklingsarena.

Barnehagen vert også ein viktig møteplass for foreldra, og me har eit aktivt Samarbeidsutval og Foreldreråd.

Det faglege nivået i barnehagen skal vera høgt, og me arbeider for at personalet får utvikla og byggja på den faglege kompetansen sin.

«Barnehagen skal anerkjenne og verne om eigenverdien til barndommen.  Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får ein god barndom som er prega av trivsel, vennskap og leik, er fundamentalt. Barnehagen er og ei førebuing til aktiv deltaking i samfunnet og bidreg til å leggje grunnlaget for eit godt liv.» Rammeplan for barnehagen s 8.

Barnehagen  vel ut satsingsområde og fokusområde som me arbeider særleg aktivt med kvart barnehageår. Det  finn ein meir informasjon om i barnehagen sin Årsplan.

Barnehagen har eit godt samarbeid med skulen, slik at overgangen barnehage – skule skal bli ei trygg og god oppleving for barna.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 14.08.2019