Varsel om offentleg ettersyn – endringa av reguleringsplan for Håheimsvika hyttefelt GNR 46 Bnr 1

Apple tree in Vambheim.Foto: Reinhald Kager  - Klikk for stort bilete I medhald av plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10 vert endring av reguleringsplan for Håheimsvika hyttefelt på  gnr. 46 bnr. 1 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Hovudformålet med endringa er lokalisering av 2 nye hyttetomter samt justering av eksisterande plan.

Plan med føresegner, planskildring og andre sentrale dokument er lagt ut på tenestetorget i Ulvik herad.

Merknader kan sendast skriftleg til  Ulvik herad , Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik eller på e-post til  postmottak@ulvik.kommune.no

Høringsfristen er satt til 26.06.2018

Dokumenter finn du her:

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 14.05.2018