Nyoppretta: 2 stillingar i 100% som miljøterapeutar/miljøarbeidarar

ledig stilling.jpg - Klikk for stort bilete  I samband med tildeling av prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid, har Ulvik herad oppretta følgande prosjektstillingar:

2 stillingar i 100% som miljøterapeutar/miljøarbeidarar innan, rusomsorg, rusførebyggande arbeid og arbeid med psykisk helse i alle aldrar.  Stillingane vil inngå i eit team saman med psykisk helse, Nav, skule og ungdomsarbeidar, som vil arbeida både saman og kvar for seg.

Søknadsfrist: 30.04.2021

 Stillingane er ein del av kommunen sine tenester innan helse og oppvekst, og arbeidsoppgåvene vil difor vera mange, spennande og varierte:

 • Skaffe oversikt over russituasjonen i kommunen og kartlegge behovet for rustenester
 • Gje tilbod til personar med rusproblematikk, slik at desse sikrast eit heilheitleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.
 • Samtaleoppfølging, individuelt og i grupper
 • Tenester knytt til bustad og oppfølging i bustad
 • Bidra til å utvikla det rusførebyggjande arbeidet i kommunen
 • Arbeid med ungdom og familiar med rus- og psykisk helse utfordringar
 • Hjelpa og motivera ungdom inn i positive aktivitetar
 • Vera ein del av ulike tverrfaglege team og vera med på å vidareutvikla desse
 • Tverrfagleg og interkommunalt samarbeid.
 • Vera pådrivar i utvikling av gode og varierte tenester
 • Være involvert i rusførebyggande arrangement og aktivitetar knytt til den kommunale ungdomsklubben
 • Involvera dei ulike brukargruppene i relevante prosjekt i bygda
 • Syta for god dialog og samhandling mellom NAV, helse, skule og barnehage
 • Sikra auka bruker- og pårørendemedvirkning for alle aldersgrupper i tenestene
 • Sikra tidleg innsats retta mot utsatte individ og gruppar
 • Sikra tiltak retta mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp
 • Etablere lavterskel-tenestar

 

Me søkjer etter:

 • Ein person med bachelor i helsefaglig utdanning, som for eksempel vernepleier, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, helst med videreutdanning innen feltet Miljøarbeid innan rus eller praksis frå slikt arbeid. Annen relevant høyere utdanning kan bli vurdert

 

 • Ein person med  kompetanse innenfor arbeid med ROP-brukere, traumer, angst og psykoseproblematikk. Eller en person med erfaring frå rusarbeid og ungdomsarbeid, eller med særleg interesse for - og personlege eigenskapar for – arbeid med born og unge

 

For begge stillingane gjeld:

 • Du må kunna samhandla godt med folk i ulike aldersgrupper.
 • Du må ha gode evner til samarbeid, vera fleksibel og utviklingsorientert.
 • Du må kunna arbeida sjølvstendig og systematisk.
 • Du tar ansvar og arbeider godt, både sjølvstendig og i team.

 

Stillingane har en varigheit på 4 år, med høve til forlenging. Noko arbeid på ettermiddag/kveld og helg må påreknast.

 

Me tilbyr:

Løn etter avtale og tariff

Spennande og viktige arbeidsoppgåver

Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist for begge stillingane er 30.04.2021.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Attestar og vitnemål må leggjast ved søknaden.
Gyldig politiattest må leggjast fram før arbeidsstart.

Søk elektronisk på www.ulvik.kommune.no

Merk med saksnr: 21/249

 

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Åshild Sønsteby Lussand, tlf.: 4000 7151, epost: ashild.sonsteby@ulvik.kommune.no

Bruk saksnr 21/249 når du søkjer på stillingane.

Publisert av Hege Nielsen Børve. Sist endra 29.03.2021