For friviljuge og private aktørar: Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born i lavinntektsfamilier.

bufdir - Klikk for stort bilete Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Under følger viktig informasjon til kommunen om frister og krav for å kunne søke om støtte. Vi ber dere lese denne nøye.

1. Krav for å søke: bekreftelse fra kommunen

Alle kommuner/bydeler som ønsker å søke om midler gjennom tilskuddsordningen må ha en kontaktperson i kommunen/bydelen og fylle ut et skjema der de bekrefter at kommunen vil kunngjøre ordningen lokalt, ivareta knutepunktfunksjonen, samt vurdere og prioritere søknadene i tråd med regelverket. OBS: Dette må gjøres hvert år, så selv om kommunen har sendt inn bekreftelsesskjemaet tidligere må dette gjøres på nytt i år.

NB! Bufdir vil ikke behandle søknader fra kommuner/bydeler som ikke sender inn skjemaet. Søkere fra disse kommunene/bydelene (inkludert frivillige organisasjoner og andre) vil dermed ikke få anledning til å søke på tilskuddsordningen. Bakgrunnen for kravet om kunngjøring er at alle potensielle søkere i kommunen/bydelen, også private aktører og frivillige organisasjoner, skal ha like muligheter til å søke på tilskuddsordningen.

Skjemaet skal fylles ut av den som skal være kontaktperson i kommunen så snart som mulig, og senest innen 9. november.  Skjemaet heter «Bekreftelse fra kommunen – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier», og du finner det via link her:

Skjemaet ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Det er viktig at det er kontaktpersonen selv som sender inn bekreftelsesskjemaet og bruker hovedorganisasjonsnummeret til kommunen når de registrerer i søknadsportalen. Dette er fordi bekreftelsen skal knyttes til kommunen som helhet og ikke til en underinstans/ virksomhet. Skjemaet finner du ved å logge inn i søknadsportalen, velge «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» under «Åpne utlysninger» og trykke på «Opprett søknad».  

Veileder for kontaktpersoner

MERK: Heller ikke søknader fra frivillige organisasjoner i din kommune vil bli vurdert uten at kommunen har sendt inn dette bekreftelsesskjemaet.

1.      Utlysning, søknadsskjema og frist

Bufdir vil om kort tid lyse ut tilskuddsmidlene på tilskuddsordningens nettside.

Her finner du allerede nå informasjon om søknadsfrist og regelverk.
Søknadsprosess og årsplan, som viser kommunens oppgaver og når de må utføres, samt veileder vil også innen kort tid publiseres her.

Vi vil gi beskjed til kommuner/bydeler som har sendt inn bekreftelsesskjemaet som beskrevet i punkt 1 når søknadsskjemaet er tilgjengelig i søknadsportalen. Det vil også komme informasjon om frist for administrativ og politisk vurdering og prioritering.


MERK: Det er tilskuddsordningens nettside kommunen/bydelen må lenke til når ordningen kunngjøres lokalt.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018. Søknadsskjemaet vil bli publisert i Bufdirs søknadsportal senest 16. november 2018.

2.      Annet

·         Det er foretatt en endring i navnet på tilskuddsordningen. Nytt navn på ordningen er «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier»

·         Det er foretatt en endring i regelverket knyttet til kravet om knutepunktsfunksjon, se regelverkets punkt 2.

·         Det er foretatt en endring knyttet til utbetaling av midler. Bufdir vil utbetale midler direkte til tilskuddsmottakere. Kommunene vil bli orientert om hvilke tiltak som har fått tilskudd.

Kontaktpersoner i Bufdir:

For spørsmål om skjemaer og søknadsportalen:

Tone Fossgard Sandøy tlf. 466 17 786, epost: tone.sandoy@bufdir.no

Carl F. Gjerdrum tlf. 466 15 146, e-post: carl. gjerdrum@bufdir.no

Spørsmål kan også sendes til: tilskudd@bufdir.no


For spørsmål om tilskuddsordningen, regelverk og annet:

Emina Simic, tlf. 466 17 925, e-post: emina.simic@bufdir.no

Mari Ommundsen, tlf. 466 19 567, e-post: mari.ommundsen@bufdir.no

Tone Fossgard Sandøy tlf. 466 17 786, e-post: tone.sandoy@bufdir.no

 

"

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 29.10.2018