Einingsleiar undervisning (rektor)

Ledig stilling - Klikk for stort bilete

Stillinga som einingsleiar for undervisning i Ulvik herad er ledig frå 01.08.2018. Til stillinga som einingsleiar inngår funksjonen som rektor ved Brakanes skule. Skulen har og tilsett ass.rektor. Einingsleiar inngår i rådmannen si strategiske leiargruppe.

Søknadsfrist: 2. april 2018.

Brakanes skule har frå hausten 128 elevar fordelt på 1.-10.trinn. Skulen har ca 20 årsverk for pedagogisk personale, og 4 årsverk for assistentar (SFO/skule). SFO og kulturskule ligg til skulen sitt ansvarsområde. Merkantil ressurs er ca. 40%. Ulvik har også leirskule på Finse.

Ulvik herad er ein Cittaslow-kommune (les meir på www.cittaslow.org) der verdiar som tuftar på lokale tradisjonar, lokal mat og historie står sterkt. Arbeidet med desse verdiane skal vera synlege i alle einingar og skal også ha ein naturleg plass i skulen sitt arbeid.

Heradet er i omstilling og stillinga kan på sikt verta endra som fylgje av omorganisering.

Me ynskjer ein einingsleiar/rektor som:

  • trivst med å jobbe utviklingsorientert, både i eiga eining og på overordna nivå i heradet
  • kan skapa eit godt læringsmiljø for elevar og personale og vidareutvikle ein god skule-heim relasjon
  • har engasjement, stor arbeidskapasitet og godt humør
  • er fleksibel, ryddig, og har god struktur
  • er god på kommunikasjon og samarbeid og kan både leie og delta i team
  • har kompetanse innan personalhandsaming og økonomistyring

Søkjar må ha godkjent pedagogisk utdanning og røynsle frå arbeid i skule, samt leiarrøynsle frå grunnskule. Det vil vere ei føremon om søkar har skuleleiarutdanning. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Løn etter avtale. Ved spørsmål om stillinga, kontakt rådmann Thore Hopperstad på tlf. 56 52 70 17 / mobil 4000 7158.

For stillinga gjeld:

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju. Arbeidsvilkår etter reglement og tariffavtale. Tilsetjing føreset framlagt politiattest etter opplæringslova § 10-9. Søknad sendast elektronisk på www.ulvik.kommune.no. Saksnummer 18/72.  Du kan og sende søknad med CV til Ulvik herad – Skeiesvegen 3 – 5730 Ulvik.

 

Søknadsfrist: 2. april 2018.

Sist endra 06.03.2018